Інформація для студентів випускних груп з підготовки до ліцензійного іспиту "КРОК М"

Ліцензійні іспити
Інформація для студентів випускних груп
Графік тестових ліцензійних іспитів на 2015-2016 роки
Крок М. Лікувальна справа 08.06.2016 року
Крок М. Сестринська справа  08.06.2016 року

Про медичні ліцензійні іспити
Система ліцензійних інтегрованих іспитів є комплексом засобів стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності, що є складовою частиною державної атестації студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація.
Ліцензійний інтегрований іспит включає один тестовий  екзамен у відповідності до вимог підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями. Зміст тестових екзаменів ліцензійного інтегрованого іспиту затверджується щорічно Міністерством охорони здоров'я України і повинен відповідати освітньо-професійним програмам, які затверджуються Міністерством освіти України.
Мета іспиту
Метою ліцензійного інтегрованого іспиту є встановлення відповідності рівня професійної компетентності випускника мінімально необхідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти. Професійна компетентність діагностується як уміння застосовувати знання і розуміння фундаментальних біомедичних наук та основних медичних дисциплін, які є найважливішими для забезпечення допомоги хворому під наглядом більш досвідченого медичного працівника. Головна увага приділяється підтриманню здоров'я, профілактиці захворювань та організації медичної допомоги.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОСІБ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬ ЛІЦЕНЗІЙНІ ІСПИТИ
1. У ліцензійному іспиті беруть участь студенти, які за поданням ВНЗ зареєстровані Центром тестування в установленому порядку.
2. Студент, який бере участь у ліцензійному іспиті, має право на виконання тестів за затвердженим графіком, отримання результатів та подання апеляції щодо тестового балу в установленому порядку.
3. Результати ліцензійних іспитів надсилаються директором Центру тестування директору ВНЗ.
Видача сертифікатів та ведення Реєстру сертифікатів здійснюється Центром тестування.
4. Студент зобов'язаний:

  • ознайомитися з Порядком проведення ліцензійного іспиту;
  • своєчасно прибути на іспит та мати при собі паспорт;
  • виконувати вказівки та вимоги представника Центру тестування, який проводить іспит;
  • після закінчення роботи над тестом повернути бланк відповідей та екзаменаційний буклет представнику Центру тестування, який проводить іспит;
  • не проносити до аудиторій небезпечні предмети та речовини, що можуть створити загрозу життю та здоров'ю учасників тестування;
  • не користуватися в аудиторії, де проводиться тестування, будь-якими засобами зв'язку, пристроями зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації;
  • не порушувати цей Порядок.

5. Протягом часу, відведеного для складання екзаменаційного тесту, студент повинен:

  • не заважати іншим студентам працювати над тестом, а також особам, відповідальним за проведення ліцензійного іспиту, виконувати покладені на них обов'язки;
  • не спілкуватися з іншими студентами, не передавати їм будь-які предмети та матеріали; не розголошувати у будь-якій формі інформацію про зміст тестових завдань до завершення іспиту;
  • не користуватися та не мати при собі засобів зв'язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

6. У разі порушення вимог, передбачених п. 4, п. 5, студент позбавляється права на продовження роботи над екзаменаційним тестом і на вимогу представника Центру тестування, повинен здати бланк відповідей і залишити аудиторію, у якій проводиться тестування, про що має бути складений відповідний Акт.
Бланк відповідей цього студента не перевіряється, він отримує результат «0» («не склав»).
ОСОБЛИВОСТІ ДОПУСКУ ТА УЧАСТІ
1. До складання іспитів «Крок М» допускаються студенти лише за умови відсутності заборгованості із виконання навчального плану.
2. Студенти, які поновлені на навчання відповідно до чинної нормативної бази та мають складати ліцензійний інтегрований іспит як академічну заборгованість, повинні бути зареєстровані у Центрі тестування у встановленому порядку. Наказ про зарахування таких студентів до ВНЗ має бути наданий до Центру тестування разом з їх реєстраційними даними.
3. Студенти, які були відраховані або отримали академічну відпуску перед проведенням ліцензійного іспиту, вилучаються зі списку зареєстрованих студентів та не вважаються такими, що не з'явилися. Інформація про відрахування має надійти до Центру тестування не пізніше ніж в день проведення ліцензійного іспиту та супроводжуватися відповідними документами. Супровідні документи, які є підставою для вилучення студентів зі списку зареєстрованих студентів, включають:
лист від ВНЗ до Центру тестування у довільній формі з проханням зняти цих студентів з реєстрації внаслідок відрахування або отримання академічної відпуски за підписом директора або його заступника, завірений печаткою ВНЗ;
копію наказу (наказів) про відрахування або надання академічної відпуски, завірений печаткою ВНЗ у встановленому порядку.
4. Студенти (за виключенням відрахованих або таких, що перебувають у академічній відпустці), які були зареєстровані на складання ліцензійного іспиту але були відсутні на іспиті під час його проведення, отримують результат «0», який враховується у загальний результат ВНЗ.
Студенти впродовж 3 (трьох) днів після іспиту мають подати до Центру тестування документи, що підтверджують причину відсутності.
Документом для студентів, що підтверджує поважну причину, є оформлена належним чином довідка з лікувального закладу, щодо тимчасової непрацездатності (оформлення здійснюється відповідно до п. 2.16 наказу МОЗ України від 13.11.2001р. №455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.12.2001р. за №1005/6196 (зі змінами і доповненнями), згідно з яким тимчасова непрацездатність студентів вищих навчальних закладів засвідчується довідкою встановленої форми (форма №095/о), що затверджена наказом МОЗ України від 14.02.2012р. №110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.04.2012р. за №661/20974.
Студентам, які у визначені терміни надали належну довідку, результат «0» скасовується та їм надається можливість скласти ліцензійний іспит у термін визначений Центром тестування.
Студенти, які не надали довідку або надали її після триденного терміну вважаються такими, що не з'явились на іспит без поважної причини.
5. Студенти, які з поважних причин не можуть проходити тестування за графіком у загальній аудиторії за станом здоров'я, що підтверджується належним чином та листом ВНЗ за підписом директора або його заступника, завіреного печаткою, можуть складати іспит у лікарні у день іспиту або у Центрі тестування за індивідуальним графіком. Про індивідуальне складання іспиту оформлюється Акт відповідної форми.
6. Для студентів з особливими потребами можливо створення особливих умов для складання ліцензійного іспиту. Умови складання ліцензійного іспиту визначаються індивідуально для кожного студента окремо, залежно від характеру обмежень та стану здоров'я на момент проведення іспиту, що підтверджено документально.
Критерії «склав/не склав»
Відповідно до п.10 наказу МОЗ України від 26.08.2015р. №545 «Про підготовку до початку 2015/2016 навчального року та організацію його проведення», встановлюються такі абсолютні величини критеріїв ліцензійних інтегрованих іспитів «склав»:
"Крок М. Лікувальна справа" - 50,5% правильних відповідей;
Починаючи з 2015/2016 навчального року мінімальні критерії успішного складання ліцензійних інтегрованих іспитів:
"Крок М. Сестринська справа" - 55,5%правильних відповідей.
Видача результатів
Бланки відповідей обробляються централізовано в Центрі тестування шляхом сканування на спеціальному оптичному тестовому сканері. Центр також проводить контрольну перевірку бланків усіх студентів, результати яких нижчі від критерію "склав/не склав", доводячи таким чином помилку сканування для даних студентів до 0%.
Результати ліцензійного інтегрованого іспиту оцінюються за такою схемою: за правильну відповідь на тестове завдання студент отримує "1 бал", за неправильну – "0". Тому Центр тестування рекомендує студентам для збільшення своїх шансів спробувати відповісти на всі тестові завдання, навіть коли студент не зовсім впевнений у своїй відповіді.
Після тестування ВНЗ протягом 7 днів отримують результат кожного студента у вигляді відсотка правильних відповідей за тестом у цілому, за субтестами за профілями (терапевтичний, хірургічний, педіатричний, акушерство та гінекологія і гігієнічний), а також за основних розділів структури змісту іспиту (загальні питання, захворювання серцево-судинної системи, захворювання дихальної системи, розлади системи травлення, жіноча репродуктивна система, патологія опорно-рухового апарата, інфекційні та паразитарні захворювання). Результати студентів за субтестами звичайно враховуються навчальними закладами під час складання відповідних державних іспитів.
Найбільш важливим показником для студента є загальний результат по тесту, оскільки від нього залежить, склав студент ліцензійний іспит чи ні.
Cтуденти, які успішно склали ліцензійний інтегрований іспит, через 30 днів отримують сертифікат, в якому відображено його загальний результат по тесту (у вигляді балу шкали медичного ліцензійного іспиту) та основних субтестах. Сертифікат є обов'язковим додатком до диплому. Дипломи без сертифікату є недійсними.
Студенти, які не склали іспит, можуть складати інші державні іспити, але диплома в цьому році вони не отримують і мають перескласти ліцензійний іспит наступного року, як будь-який інший державний іспит, складений незадовільно.
Студенти, які не складали у визначений термін іспит з поважної причини (документально підтвердженої), можуть скласти іспит протягом роботи державної екзаменаційної комісії протягом сесії у терміни, що визначає Центр тестування. Для таких студентів готується окремий тест. Тестування, як правило, проводиться у Києві в комп'ютерному або бланковому вигляді.
Тест ліцензійного іспиту є закритим, але для підготовки до ліцензійного іспиту Центр тестування оприлюднює підготовчі матеріали. Під час підготовки до ліцензійного іспиту Центр тестування радить студентам не марнувати час на створення некорисних під час іспиту "шпаргалок", що є підставою для передчасного припинення іспиту і не отримання студентом диплому в цьому році. Найдоречніше – це відтренувати себе на матеріалах минулих тестів та спеціальних підготовчих матеріалах, які входять до складу тесту та знаходяться на сайті Центру тестування та в розпорядженні навчального закладу.