ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студентське самоврядування КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” (далі – студентське самоврядування) – це самостійна громадська діяльність студентів по реалізації функцій управління коледжем, які визначаються директором, заступниками директора, завідуючим відділеннями і здійснюється студентським активом коледжу.

1.2. Студентське самоврядування є важливим елементом удосконалення навчально-виховної та культурно-освітньої роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної та громадської активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, стимулювання до покращення навчання та спортивної діяльності, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними професійного досвіду, якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

1.3. Основна мета студентського самоврядування – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, а також надання їм можливості та допомога у гармонійному, творчому та інтелектуальному розвитку.

1.4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, відділення, гуртожитку.

1.5.Студентське самоврядування діє на засадах принципів добровільності, колегіальності, відкритості, демократичності, законності та гласності.

1.6. Студентське самоврядування є незалежним від релігійних об’єднань, політичних партій та рухів.

1.7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом коледжу та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію студентів, користуються допомогою і підтримкою адміністрації та профспілкового комітету коледжу.

ІІ.ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  1. Головними сферами участі студентів у життєдіяльності коледжу мають бути сприяння в організації:

- навчально – виховної роботи;

- наукової роботи;

- культурно - освітньої роботи;

- фізкультурно – масової роботи;

- студентського побуту і дозвілля;

-системи міжвузівських відносин.

2.2. Основними завданнями органів студентського самоврядування в коледжі є:

- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
- забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
- сприяння навчальній, наукові та творчій діяльності студентів;
- сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
- сприяння працевлаштуванню випускників;
- організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів освіти та молодіжними організаціями;

- сприянню проведення серед студентів соціологічних досліджень;
- створення різноманітних студентських гуртків, об’єднань, клубів за інтересами;
- сприяння в організації проходження студентами виробничої та переддипломної практик.

ІІІ. СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

3.1. Найвищим органом студентського самоврядування в коледжі є конференція студентів – Студентська рада.

3.2. Основними органами студентського самоврядування є:

- Студентська рада коледжу;

- Студентська рада гуртожитку;

- Виборча комісія.

3.3. Робочі органи студентського самоврядування – комітети.

ІV. СТУДЕНТСЬКА РАДА КОЛЕДЖУ

4.1. Засідання студентської ради проводиться не менш одного разу на місяць для:
- підведення підсумків поточної роботи;

- заслуховування звіту Голови Студентської ради;

- розгляду та затвердження основних напрямів діяльності.

4.2. Всі академічні групи обирають до Студентської ради по одному представнику, з яких кожен має право голосу.

4.3. Головує на засіданні Студентської ради Голова Студентської ради.

4.4. Засідання Студентської ради є правомірним за умови реєстрації не менше двох третин від загальної кількості членів ради.

4.5. Рішення Студентської ради приймаються звичайно більшістю голосів відкритим голосуванням.

4.6. Позачергове засідання Студентської ради скликається за рішенням голови Студентської ради відповідно до цього Положення.

V. ГОЛОВА СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

5.1. Голова Студентської ради очолює Студентську раду.

5.2. Голова Студентської ради здійснює керівництво поточною роботою робочих комісій студентського самоврядування, представляє органи студентського самоврядування в коледжі та за його межами.

5.3.Голова Студентської ради обирається шляхом прямого таємного голосування.

5.4. Кандидатом на посаду Голови Студентської ради може бути будь-який студент КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж”.

5.5. Одна і та ж сама особа не може займати посаду Голови студентської ради більше, ніж два терміни підряд.

5.6. Голова Студентської ради :

- призначає голів комісій;

- бере участь у засіданнях педагогічного колективу коледжу та пропонує для вирішення питання, що стосуються інтересів студентів;

- забезпечує підготовку звітів про виконану роботу;

- приймає постанови щодо діяльності органів студентського самоврядування;

- призначає заступників; 

- вносить свої пропозиції до адміністрації та керівництва підрозділів коледжу з питань студентського життя;

- бере участь в організації міжвузівських та міжнародних зв'язків;
затверджує регламент та інші нормативні документи і рішення про порядок роботи комісій;

- утворює інші органи студентського самоврядування, призначає їх керівництво. 

5.8. Постанови Голови Студентської ради є обов'язковими для всіх органів студентського самоврядування.

5.9. Голова Студентського ради здійснює контроль за діяльністю інших органів студентського самоврядування.

5.10. Голова Студентської ради виконує свої обов'язки до вступу новообраного Голови Студентської ради.

5.11. Повноваження Голови Студентської ради припиняються достроково у випадках:

- особистої заяви;

- відрахування з числа студентів Богодухівського медичного коледжу;

- неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я.

5.12. Голова Студентської ради може бути усунений з посади рішенням Студентської ради. Рішення про усунення Голови Студентської ради з посади приймається на засіданні Студентської ради не менше, ніж двома третинами від загальної кількості делегатів.

5.13. Будь-який студент коледжу може подати заяву про недовіру до Голови Студентської ради у випадку, якщо до заяви додаються підписи 10% студентів коледжу. Студентська рада для з'ясування обставин, які є причиною вираження недовіри до Голови Студентської ради, утворює тимчасову комісію, яка у п'ятиденний термін встановлює причини подання заяви. У триденний строк розглядаються висновки тимчасової комісії і виноситься рішення про позачергове засідання Студентської ради з питань усунення Голови Студентської ради з посади.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

6.1. Члени органів студентського самоврядування мають права та обов'язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до Положення про коледж.

6.2.Члени студентського самоврядування мають право:

- обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування;

- узагальнювати, аналізувати зауваження та пропозиції студентів відносно організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності коледжу і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення, сприяти реалізації прийнятих рішень;

- звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно, питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповіді по суті питань;

- брати участь у вирішенні питань про відрахування студентів з коледжу;

- отримувати в органах адміністрації коледжу інформацію з питань, що стосується студентів;

- опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування якщо вони обмежують їхні права чи принижують їхню гідність, або ускладнюють досягнення цілей студради.

6.3. Ради студентського самоврядування, гуртожитку та профкому коледжу мають право звертатися до адміністрації коледжу з пропозиціями і питаннями, пов'язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності самоврядування.

6.4. Голова студради має право брати участь у засіданні педагогічної ради та адміністративної ради коледжу при розгляді питань студентського життя.

6.5.Органи студентської самоврядуванні зобов'язані:

- забезпечувати підтримку прав і інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов'язків;

- піднімати проблеми студентів перед адміністрацією;

- звітувати перед студентською громадою, щодо своєї діяльності;
- підтримувати розвиток і вдосконалення студентського самоврядування;
- погоджувати в установленому порядку зміни і доповнення до Положення про студентське самоврядування і по інших питаннях, що вимагають розгляду на засіданнях колегіальних і робочих органів коледжу.

VІІ. КОМІСІЇ

7.1. Комісії є робочими органами студентського самоврядування в Богодухівському медичному коледжі.

7.2. Можуть бути створені такі комісії:

- комісія з навчально-виховної та науково дослідницької роботиспрямовує свою діяльність на поліпшення навчального процесу, займається питаннями розвитку студентської наукової діяльності співпрацює з заступником директора з навчальної роботи та завідувачем відділеннями;

- комісія з культурно – масової та виховної роботи організовує виховну роботу серед студентів займається питаннями культурно – масової роботи, співпрацює з заступником директора з питань гуманітарної освіти та виховання;

- комісія з організації соціально-побутового життя студентів вирішує питання, пов’язані з проживанням студентів у гуртожитках, співпрацює з адміністративно-господарчою частиною, адміністрацією коледжу та гуртожитку. До складу входить голова ради гуртожитка;

- комісія з соціального захисту та оздоровлення: сприяє забезпеченню соціального захисту та оздоровлення студентів, співпрацює з профспілковим комітетом студентів та іншими організаціями;

- комісія з організації спортивно-оздоровчої роботивирішує питання організації фізичної культури, пропаганди здорового способу життя та спорту, співпрацює із заступником директора з гуманітарної освіти та виховання, викладачами фізичного виховання;

- комісія з інформації та зв’язку з громадоюорганізовує інформаційне забезпечення та соціологічні опитування студентів, забезпечує роботу коледжанської газети „Ескулап” та співпрацює з місцевими засобами масової інформації, з дозволу директора організовує випуск студентських друкованих та електронних видань.

7.3. Комісії:

- проводять роботу щодо захисту прав та інтересів студентів;

- спрямовують свою діяльність та активізацію участі студентів у навчальній та науково-дослідній роботі;

- сприяють формуванню діяльності органів самоврядування на відділеннях та в гуртожитках, гуртків, молодіжних громадських об'єднаннях, співпрацюють з ними;

- організовують допомогу студентам у пошуку роботи, ведуть профорієнтаційну діяльність серед студентів, організовують культурно-масову і спортивно-оздоровчу роботу;

- постійно інформують студентів коледжу про свою діяльність за допомогою внутрішніх засобів масової інформації.

7.4. Голів комісій призначає та звільняє з посади Голова Студентської ради.

7.5.Головакомісії:

- керує поточною роботою;

- призначає та звільняє з посади працівників комісії.

7.6. Працівником комісії може бути будь-який студент коледжу, який виявив бажання та є членом Студентської ради.

VІІІ. ВИБОРЧА КОМІСІЯ

8.1. Виборча комісія є постійно діючим органом студентського самоврядування, який відповідно до цього положення забезпечує організацію підготовки і проведення засідання Студентської ради та виборів голови Студентської ради.

8.2. Виборча комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує здійснення передбачених цим положенням принципів і засад виборчого процесу реалізацію виборчих прав студентів.

8.3 Виборча комісія будує свою діяльність на принципах законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і гласності.

8.4. Виборча комісія є незалежним органом студентського самоврядування, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів.

Виборча комісія зобов'язана діяти лише на підставі, в межах повноважень, що передбачені цим положенням. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та ї х об'єднань у вирішення питань, що належать до повноважень комісії, не допускається.

8.5. Діяльність виборчої комісії здійснюється відкрито і гласно. На засіданнях виборчої комісії мають право бути присутніми кандидати на посаду голови Студентської ради, представники адміністрації коледжу.

За рішенням виборчої комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.

На засіданнях виборчої комісії при розгляді заяв і скарг мають право бути присутніми представники заінтересованих сторін.

8.6. До складу виборчої комісії входять 14 членів.

Голова виборчої комісії, заступник голови та секретар обираються з числа членів виборчої комісії шляхом відкритого голосування на її першому засіданні.

Після сформування виборчої комісії її персональний склад протягом року можна змінювати не більше, ніж на одну третину.

Виборча комісія працює на постійній основі.

8.7. Членом виборчої комісії може бути будь-який студент коледжу.

8.8. Виборча комісія є колегіальним органом, який приймає рішення після розгляду на своїх засіданнях питань, що належить до її компетенції.

Діяльність виборчої комісії організовують голова виборчої комісії та її секретар.

8.9. Основною організаційною формою діяльності виборчої комісії є її засідання. На засіданні комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до цього положення належить до компетенції комісії.

Засідання виборчої комісії скликаються її головою, а у разі його відсутності - заступником голови комісії. У разі відсутності голови комісії, заступника голови комісії чи їх відмови скликати засідання комісії, воно може бути скликане на вимогу не менш як третини членів виборчої комісії.

Засідання комісії веде голова комісії або заступник голови комісії, а у разі невиконання ними з будь-яких причин своїх функцій, комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.

Засідання комісії проводяться згідно з регламентом комісії та є правомочним за наявності не менш як двох третин її складу. Порядок денний засідання комісії формує її голова, а в разі його відсутності - заступник голови комісії або головуючий на засіданні.

У засіданнях комісії можуть брати участь особи, зазначені в частинах другій і третій статті 8.5. цього положення. На засіданнях комісії ведеться протокол, який підписується головою комісії, а у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті - головуючим на засіданні комісії або секретарем комісії

8.10. Комісія за результатами розгляду питань на засіданнях у межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії та підписується кожним її членом.

8.11. Виборча комісія:

- організовує підготовку і проведення виборів Голови Студентської ради;

забезпечує реалізацію і захист виборчих прав студентів коледжу;

- вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення окремих статей цього положення з питань виборів голови Студентської ради;

- публікує інформацію про строки проведення виборчої компанії та інші матеріали про свою діяльність;

- встановлює форми виборчих списків делегатів Студентської ради, зразки виборчих скриньок для голосування, визначає порядок зберігання та передачі виборчих документів;

- заслуховує повідомлення органів студентського самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів Голови Студентської ради;

- проводить реєстрацію кандидатів на посаду Голови Студентської ради, відповідно до положення продовжує строки збирання підписів на підтримку кандидата на посаду голови Студентської ради, надання виборчих документі;

- затверджує результати виборів Голови Студентської ради, оголошує в засобах масової інформації повідомлення про результати виборів Голови Студентської ради.

8.12. Рішення комісії, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для виконання. Адміністрація коледжу та органи студентського самоврядування сприяють комісії у здійсненні нею своїх повноважень.

8.13. Голова комісії:

- здійснює керівництво діяльністю комісії, організовує її роботу;

- забезпечує підготовку засідань комісії і питань, що вносяться на її розгляд;

- скликає засідання комісії, забезпечує повідомлення членів комісії про час скликання засідання, веде засідання комісії і вносить на розгляд комісії пропозиції щодо структури штабів секретаріату комісії;

- призначає на посаду та звільняє з посад працівників секретаріату комісії;

- представляє комісію у відносинах з органами студентського самоврядування та адміністрацією коледжу.

Голова комісії в межах своїх повноважень видає розпорядження з питань організації діяльності секретаріату комісії.

8.14. У разі відсутності голови комісії або неможливості здійснення ним своїх функцій і повноважень з інших причин заступник голови комісії здійснює функції і повноваження голови комісії, передбачені статтею 8.13. цього положення.

8.15. Секретар комісії організовує роботу секретаріату комісії з організаційного забезпечення діяльності комісії та відповідно до регламенту комісії здійснює інші повноваження.

8.16. Члени комісії при здійсненні своїх повноважень зобов'язані не вчиняти будь-яких дій, що ганьблять звання члена комісії і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності.

Член комісії, присутній на її засіданні, який не погоджується з рішенням, прийнятим комісією, має право викласти окремо думку, що у письмовій формі додається до протоколу засідання комісії.

Члени комісії готують питання на розгляд комісії. Члени комісії здійснюють повноваження відповідно до встановленого регламенту комісії розподілу обов'язків між ними, а також виконують окремі доручення голови комісії або заступника голови комісії.

8.17. Члени комісії мають право:

- проводити роботу з питань організації підготовки і проведення виборів делегатів до Студентської ради;

- давати доручення, що є обов'язковими для виконання органами студентського самоврядування;

- виступати на засіданнях комісії, виносити пропозиції з питань, що належать до її повноважень;

- ставити іншим учасникам комісії питання відповідно до порядку денного та отримувати відповіді по суті;

- знайомитися з будь-якими документами і матеріалами з питань, що розглядаються на засіданнях комісії.

8.18. Забороняється використання членом комісії свого статусу з метою, не пов'язаною з діяльністю комісії.

Голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії у своїй діяльності є незалежними.

Незалежність членів комісії забезпечується:

особливим порядком призначення та дострокового припинення повноважень;

забороною втручання у діяльність комісії.

8.19. Повноваження члена комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Голови студентської ради у разі:

- порушення ним встановлених цим положенням норм;

- відрахування із числа студентів;

- за особистою заявою члена комісії;

- за невиконання покладених обов'язків.

Голова студентської ради в зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена комісії призначає у місячний строк іншу особу.

8.20. Голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії відповідно до цього положення є посадовими особами, які для здійснення функцій і повноважень комісії, керують цим положенням.

8.21. Вимоги комісії її голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії, пов'язаних з виконанням ним завдань комісії, є обов'язковим для всіх органів студентського самоврядування.

8.22. Рішення, прийняті комісією, можуть бути змінені тільки самою комісією або рішенням Студентської ради.

Порядок організації і внутрішньої роботи комісії, що неврегульований цим повноваженням, визначається її регламентом, який за пропозицією голови затверджується комісією більшістю від її складу. Регламент комісії не може суперечити вимогам цього положення.

8.23. Секретаріат комісії виконує організаційну, юридичну, аналітичну, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення здійснення комісією повноважень, передбачених цим положенням.

IХ. СТАРОСТАТ

9.1. Старостат є структурним підрозділом відділень та органом студентського самоврядування на відділеннях. У своїй роботі старостат керується нормативними документами Студентської ради, наказами Голови Студентської ради та співпрацює з навчальною частиною коледжу.

9.2. Членом старостату є кожний староста академічної групи відділення.

9.3. Старостат виражає інтереси всіх студентів відділення.

9.4. Старостат коледжу збирається на засідання щомісячно для визначення напрямів поточної діяльності.

9.5.Завдання та форми діяльності старостату:

- співпрацює з адміністрацією коледжу щодо питання навчального процесу, соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів відділення;
- вносить пропозиції адміністрації коледжу щодо матеріального та морального заохочення студентів, які досягли успіхів у науковій роботі, навчанні та роботі студентського самоврядування;

- сприяє підвищенню ефективності учбового процесу ;

- бере участь у вирішенні питань організації дозвілля студентів;

- вносить пропозиції адміністрації коледжу про покращення умов навчання і побуту студентів;

- контролює дотримання студентами відділення правил внутрішнього розпорядку;
- проводить виховну роботу серед студентів.

9.6. Староста групи:

- організовує виконання студентами групи навчального плану та графіку

навчального процесу;

- повідомляє студентів групи про зміни в розкладі занять;

- несе відповідальність за відвідування студентами лекцій, практичних занять та семінарів;

- організовує отримання та розподіл серед студентів групи підручників та навчальних посібників;

- контролює виконання правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпорядження директора коледжу.

9.7. Розпорядження старости групи обов'язкові для виконання студентами групи.

9.8.Староста групи може бути звільнений від виконання своїх обов'язків:

- за особистою заявою;

- зборами групи, якщо за це проголосувало 2/3 студентів групи.

9.10. Збори студентів академічної групи проводяться не менше одного разу на тиждень.

9.11. Головує на зборах староста групи.

9.12. У період з 5 по 15 вересня збори групи, студенти простою більшістю голосів обирають старосту групи та одного представника до Студентської ради.  

Х. СТУДЕНТСЬКА РАДА ГУРТОЖИТКУ

10.1. Права і обов'язки голови студентської ради гуртожитку.

Голова студентської ради гуртожитку обирається у вересні поточного року на загальних зборах мешканців гуртожитку строком на навчальний рік і несе відповідальність за стан навчально-виховної роботи, збереження майна, додержання правил протипожежної безпеки та користування електроприладами у гуртожитку.

10.2. Голова ради зобов'язаний:

- слідкувати за виконанням мешканцями правил внутрішнього розпорядку та вимог санітарного режиму, не допускати проведення заходів після 21.00;

- контролювати дотримання всіма мешканцями гуртожитку часу відведеного для самопідготовки;

- брати активну участь в організації всіх заходів, що проводяться в гуртожитку у відповідності до плану виховної роботи;

- постійно в кінці кожного місяця 25-го числа підводити підсумки змагань між кімнатами за звання "Краща кімната";

- забезпечувати виконання мешканцями гуртожитку вимог і рішень ради студентського самоврядування та коменданта;

- залучати студентів до участі у генеральному прибиранні в гуртожитку та на закріпленій території;

- спрямовувати роботу старост крил, здійснювати контроль за виконанням ними своїх обов'язків;

- слідкувати за своєчасним прибиранням жилих кімнат, кухонь та службових приміщень, за бережливим ставленням до майна гуртожитку;

- слідкувати за дотримання мешканцями гуртожитку правил протипожежної безпеки, користуванням електроприладами;

- дотримуватись у гуртожитку суворого режиму економії електроенергії, газу, води;

- не допускати порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;

- у випадку порушення терміново повідомляти адміністрацію гуртожитку;

- організовувати та забезпечувати чергування, складати графік чергування на наступний місяць.

10.3. Голова ради гуртожитку працює під безпосереднім керівництвом Голови студентської ради коледжу та заступника директора з питань виховної роботи і звітує про проведену роботу один раз на місяць перед адміністрацією, студрадою коледжу.

 ХІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

11.1.Фінансування діяльності органів студентського самоврядування:

- частини позабюджетних коштів коледжу за рішенням директора коледжу;

- безоплатних та благодійних внесків юридичних та фізичних осіб, в тому числі з інших держав;

- інших надходжень згідно з чинним законодавством.

ХІІ. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Дане положення діє з дня його затвердження на загальних зборах.

12.2. Зміни та доповнення до даного Положення вступають у силу після затвердження на засіданні Студентської ради та погодження їх з директором Богодухівського медичного коледжу.

ХІІІ. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

13.1.Матеріально-технічне забезпечення органів студентського самоврядування приміщенням, обладнанням, інструментарієм та коштами здійснюється за рахунок коледжу.