Положення про предметну (циклову) комісію розроблено на підставі Закону України “Про вищу освіту” та постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1076, Статуту коледжу.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Предметна (циклова) комісія КЗОЗ “Богодухівський медичний коледж” (далі циклова комісія) — навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін.

1.2. Предметна (циклова) комісія створюється за умови, коли обсяги навчальної роботи дають змогу сформувати викладацький склад у кількості не менше 3-х осіб.

1.3. Перелік предметних (циклових) комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджується наказом директора коледжу терміном на один навчальний рік.

1.4. Предметна (циклова) комісія коледжу в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я, наказами і розпорядженнями директора коледжу, діючими стандартами, положеннями та іншими внутрішніми нормативними документами.

1.5. Планування і організацію роботи, а також безпосереднє керівництво предметною (цикловою) комісією здійснює її голова за додаткову оплату в установленому Законом порядку.

1.6. Загальне керівництво роботою предметних (циклових) комісій коледжу здійснює заступник директора з навчальної роботи.

1.7. Робота циклової комісії проводиться за планом. План роботи предметної (циклової) комісії складається на початоку кожного навчального року та затверджується заступником директора з навчальної роботи.

1.8. Засідання предметної (циклової) комісії проводиться не рідше одного разу на місяць згідно затвердженому плану.

1.9. Голова предметної (циклової) комісії несе відповідальність за ведення та зміст робочої документації циклової комісії.

2. ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДМЕТНИХ (ЦИКЛОВИХ) КОМІСІЙ

Зміст роботи предметних (циклових) комісій визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед коледжем, і здійснюється за такими напрямами:

 • Забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін.
 • Розгляд, обговорення та затвердження планів роботи предметної (циклової) комісії, навчальних програм, робочих навчальних програм, навчальних планів, робочих навчальних планів, індивідуальних робочих планів викладачів, планів роботи навчальних кабінетів (лабораторій), предметних гуртків та іншої документації, необхідної для проведення навчального процесу.
 • Розробка та обговорення навчально-методичних комплексів дисциплін.
 • Поповнення навчально-методичних комплексів.
 • Розробка, внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм дисциплін.
 • Розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу.
 • Розробка методик викладання навчальних дисциплін предметної (циклової) комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, навчальної та виробничої практик.
 • Розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення практичної підготовки студентів, вивчення та поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю.
 • Розробка методик, застосування комп’ютерних та інших сучасних і інноваційних технологій у навчальному процесі.
 • Розгляд та обговорення підготовлених підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, методичних розробок, статей, складання на них відгуків, рецензій.
 • Підготовка, розгляд та обговорення змісту модульних контрольних робіт, екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів і державної атестації студентів, завдань комплексних контрольних робіт та інших матеріалів для контролю знань студентів.
 • Підготовка, розгляд та обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення вступних випробувань.
 • Проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та методики викладання.
 • Контроль та аналіз знань студентів, контроль за виконанням викладачами вимог до оцінювання навчальних досягнень студентів.
 • Підготовка характеристик та пропозицій щодо атестації педагогічних працівників.
 • Підготовка необхідної документації щодо акредитації відповідних спеціальностей.
 • Надання допомоги викладачам—початківцям.
 • Керівництво науково-дослідною роботою.
 • Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів.
 • Організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів, викладачів.
 • Організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами.
 • Проведення профорієнтаційної роботи.
 • Організація підвищення кваліфікації викладачів.
 • Проведення виховної роботи зі студентами.
 • Підготовка звіту про роботу предметної (циклової) комісії за навчальний рік та пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

3. ПРАВА ПРЕДМЕТНИХ (ЦИКЛОВИХ) КОМІСІЙ

3.1. Вносити пропозиції щодо складу предметної (циклової) комісії, розподілу педагогічного навантаження, кандидатур завідувачів кабінетами, лабораторіями, керівництва дослідницькою роботою студентів.

3.2. Представляти коледж за його дорученням у відносинах з іншими ВНЗ та лікувально-профілактичними закладами, підприємствами та організаціями, що являються базами навчальної та виробничої практики студентів.

3.3. Вносити пропозиції щодо змісту варіативних частин Галузевих стандартів вищої освіти.

3.4. Вносити пропозиції керівництву коледжу щодо проведення у коледжі педагогічних експериментів.

3.5. Впроваджувати новітні технології в навчальний процес.

3.6. Порушувати клопотання перед адміністрацією коледжу про заохочення викладачів комісії та студентів і накладання стягнення на них.

3.7. Вносити пропозиції до відповідних відділень щодо формування обсягів прийому за державним замовленням на підготовку спеціалістів.

3.8. Пропонувати нові форми профорієнтаційної роботи.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРЕДМЕТНИХ (ЦИКЛОВИХ) КОМІСІЙ

4.1. За своєчасність розробки навчальних програм і відповідність їх стандартам вищої освіти та вимогам до їх структури.

4.2. За своєчасність розробки робочих навчальних програм та відповідність їх навчальним планам і навчальним програмам дисциплін, циклу.

4.3. За виконання Положення про організацію навчального процесу та інших Положень коледжу.

4.4. За своєчасну підготовку, повноту та якість навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін.

4.5. За своєчасну і якісну підготовку екзаменаційної документації до семестрового контролю.

4.6. За своєчасну і якісну підготовку Програм та екзаменаційної документації до Державної атестації.

4.7. За своєчасне і повне забезпечення студентів темами і методичними матеріалами по виконанню програм виробничої та переддипломної практики студентів.

4.8. За методичне забезпечення самостійної роботи студентів.

4.9. За відповідність матеріально-технічного та методичного забезпечення дисциплін навчальним планам і програмам.

4.10. За результативність роботи викладачів-початківців.

4.11. За ефективність проведення заходів, які заплановані на поточний навчальний рік.

4.12. За об’єктивність і повноту надання матеріалів до атестації викладачів.

4.13. За своєчасне і повне виконання заходів щодо акредитації спеціальностей.

4.14. За роботу предметних гуртків, які закріплені за предметною (цикловою) комісією.

4.15. За безпеку проведення всіх видів занять та безпеку в навчальних приміщеннях, закріплених за предметною (цикловою) комісією.

4.16. За своєчасне виконання рішень дорадчих органів коледжу.

4.17. За виконання планів і програм профорієнтаційної роботи.

4.18. За дотримання виконавчої дисципліни.

Заступник директора з навчальної роботи                                                                    В.І.Білаш