ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ (німецька мова за професійним спрямуванням)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

 1. Розкажіть про утворення множини та роду іменників у німецькій мові та наведіть декілька прикладів. Розкажіть коротко про будову таких органів відчуття та сприйняття, як вухо та око. Назвіть декілька клінічних термінів, пов’язаних із захворюванням цих органів.
 2. Назвіть головні члени речення. Якими частинами мови вони можуть бути виражені? Який порядок слів існує у простому реченні (розповідному, питальному, окличному)? Розкажіть коротко про будову нервової системи. Декодуйте декілька клінічних термінів, пов’язаних із захворюванням цієї системи.
 3. Як утворюється Präsens та Imperfekt слабких та сильних дієслів? Наведіть приклад відмінювання таких дієслів. Розкажіть про дихальну систему людини та захворювання дихальних шляхів.
 4. Складнопідрядні речення в німецькій мові. Наведіть приклади декількох видів підрядних речень. Розкажіть про сечову систему людини та наведіть приклади захворювань цієї системи.
 5. Як модальні дієслова відмінюються у Präsens та Imperfekt? Наведіть приклади з модальними дієсловами. Розкажіть про функції крові та її складові частини. Які захворювання крові Ви знаєте?
 6. Розкажіть про види артиклів та їх відмінювання, назвіть основні випадки використання означеного та неозначеного артикля. Що вам відомо про кістково-м’язову систему. Назвіть декілька клінічних термінів, пов’язаних із захворюваннями цієї системи.
 7. Які граматичні категорії особових та присвійних займенників Ви знаєте? Провідміняйте їх. Розкажіть коротко про будову та функції шкіри.
 8. Слабка, сильна та жіноча відміни іменників. Наведіть приклади відмінювання. Розкажіть про статевий апарат людини та наведіть приклади захворювань цієї системи (вказуючи причини та методи лікування даного захворювання).
 9. Розкажіть про семантичну класифікацію дієслів (модальні, слабкі та сильні), три основні форми дієслів та назвіть загальну характеристику безособових форм дієслова. Розкажіть коротко про кров’яний тиск і як його вимірювати.
 10. Як будується слабка та сильна відміна прикметників? Назвіть ступені порівняння прикметників у німецькій мові. Наведіть приклади застосування прикметників у різних ступенях порівняння у реченнях. Розкажіть про першу допомогу при кровотечах.
 11. Назвіть питальні та вказівні займенники. Провідміняйте у Präsens дієслово з невідокремлюваним та відокремлюваним префіксом. Розкажіть коротко про серцево-судинну систему людини. Назвіть клінічні терміни, які пов’язані із захворюваннями цієї системи.
 12. Як утворюється Imperfekt слабких та сильних дієслів? Наведіть приклад їх відмінювання. Розкажіть про роль гормонів в людському організмі.
 13. Розкажіть про керування прийменників у німецькій мові. Назвіть декілька прийменників, які вимагають лише знахідного відмінка і побудуйте з ними речення. Що Ви можете розказати про кровообіг людини?
 14. Назвіть другорядні члени речення. Якими словами вони можуть бути виражені? Наведіть декілька прикладів. Розкажіть про хвороби, які виникають в зв’язку з порушенням обміну речовин в людському організмі.
 15. Як утворюється Futurum у німецькій мові? Наведіть приклади дієслів у Futurum в декількох реченнях. Розкажіть коротко про пасивний та активний руховий апарат людини. Назвіть декілька захворювань, пов’язаних із захворюванням рухового апарату (причини, лікування, наслідки).
 16. Утворення та синтаксичні функції дієприкметників. Розкажіть про будову та функції травної системи. Назвіть клінічні терміни пов’язані з її захворюванням.
 17. Які прийменники у німецькій мові вимагають або давального або знахідного відмінка? Як встановлюється тривалість вибору у таких прийменниках? Наведіть декілька прикладів. Що Ви можете розказати про шкідливість куріння та про хвороби, причиною яких є куріння?
 18. Наведіть приклад вживання дієслів у Plusquamperfekt та розкажіть про утворення цього часу. Розкажіть про серцево-судинну систему людини.
 19. Які прийменники у німецькій мові вимагають лише давального і лише родового відмінка? Побудуйте декілька речень з цими прийменниками. Розкажіть коротко про лімфатичну систему.
 20. Наведіть приклад вживання дієслів у Perfekt та розкажіть про утворення цього часу. Назвіть декілька хвороб шлунка, печінки та селезінки, називаючи причину їх виникнення.
 21. Назвіть безособові форми дієслів. Розкажіть про будову Infinitiv І та ІІ, а також про Інфінітив з часткою zu та без неї. Розкажіть про будову та функції центральної нервової системи.
 22. Наведіть приклади використання дієслів у пасивному стані Präsens та Imperfekt. Розкажіть про будову та функції нирок, а також наведіть приклад захворювання нирок, називаючи причини.
 23. Які Ви знаєте числівники в німецькій мові? Наведіть приклади. Що Ви можете розказати про ракові захворювання? Наведіть конкретний приклад хвороби.
 24. Що Ви знаєте про пасивний стан дієслова в німецькій мові? Провідміняйте дієслово у Perfekt та Plusquamperfekt у пасивному стані. Розкажіть коротко про хвороби нервової системи.
 25. Складносурядні речення в німецькій мові. Наведіть приклади з різними сполучниками. Які Ви знаєте захворювання крові? Наведіть приклад.
 26. Що таке “сполучниково-предикативна рамка”? Наведіть приклад. Розкажіть коротко про дітородні органи. Назвіть клінічні терміни, пов’язані з їх захворюванням.
 27. Що вам відомо про складнопідрядні речення часу та місця. Наведіть приклади. Розкажіть про головний мозок людини та його функції.
 28. Як утворюється умовний спосіб дієслів в німецькій мові, наведіть приклади. Що Ви можете розказати до теми “Хірургія”?
 29. Які Ви знаєте відокремлювальні префікси? На якому місці в реченні стоїть відокремлювальний префікс дієслова при відмінюванні в Präsens? Розкажіть про активний та пасивний опорно-руховий апарат.
 30. Які закінчення отримують іменники в родовому відмінку однини? Після яких прийменників іменник стоїть у родовому відмінку? Наведіть приклади.Що Ви можете розказати прооргани чуття?
 31. Які дієслова будують за допомогою допоміжного дієслова sein, а які за допомогою haben? Розкажіть коротко про анатомію та фізіологію дихальних органів.
 32. Які три форми дієслів називають основними, як будується Partizip ІІ слабких і сильних дієслів? Які дієслова не отримують у Partizip ІІ префікс ge-? Про які захворювання дихальних шляхів Ви можете розповісти?
 33. Який порядок слів в складносурядних реченнях після сполучників und, aber, denn, dann, darum? Наведіть приклади. Розкажіть про кровообіг та функції крові.
 34. Назвіть різні випадки вживання безособового займенника es. Підготуйте коротку розповідь до теми: “Робочий день медсестри”.
 35. Як відмінюються в Präsensта Imperfekt модальні дієслова können, wollen, müssen, dürfen? Наведіть приклади. Розкажіть які Ви знаєте хвороби обміну речовин?
 36. Чи всі дієслова в німецькій мові змінюють кореневу голосну в 2-й і 3-й особі однини? Провідміняйте в Präsens та Imperfektдієслова haben, sein, werden. Що Ви можете розповісти про злоякісні та доброякісні пухлини жіночих статевих органів.
 37. Які заперечення в німецькій мові Ви знаєте? Де зазвичай стоїть заперечення? Де стоїть заперечення nicht, якщо воно відноситься до дієслова? Розкажіть коротко про епілепсію та параліч.
 38. Як будуються в німецькій мові кількісні та порядкові числівники? Що Ви можете розказати про інфаркт міокарда та інсульт?
 39. На які питання відповідають допустові та умовні підрядні речення, як вони з’єднуються з головним реченням? Що вам відомо про інфекції сечових шляхів?
 40. Які Ви знаєте модальні дієслова? Розкажіть про їх значення та функції.Що вам відомо про високий та низький кров’яний тиск?
 41. За допомогою яких сполучників з’єднуються підрядні речення часу, наведіть декілька прикладів. Підготуйте коротку розповідь до теми: “В аптеці”.
 42. Як будується Іmperfekt пасивного стану дієслів, назвіть способи перекладу пасивних форм дієслова українською мовою. Які Ви знаєте захворювання крові?
 43. Що таке інфінітивна група? Які Ви можете назвати причини при захворюванні раку легень.
 44. Що Ви можете розповісти про займенникові прислівники, і як вони перекладаються українською мовою? Розкажіть про лімфатичну систему, назвіть клінічні терміни пов’язані із захворюваннями цієї системи.
 45. В яких випадках вживається сполучник weilа в яких da? Наведіть декілька прикладів. Розкажіть про запалення жовчного міхура та жовчні камені.
 46. Які часові форми будує кон’юнктив? Як будується Präsens та Imperfekt Konjunktiv. Підготуйте коротке повідомлення до теми: “Лікарня”.
 47. Розкажіть про наказові речення в німецькій мові. Наведіть декілька прикладів. Що Ви можете розповісти про доброякісні та злоякісні пухлини статевих органів. Назвіть основні причини їх появи.
 48. Що Ви можете розповісти про поширене означення? Як проводиться гінекологічний огляд?
 49. Що Ви знаєте про модальну конструкцію haben, sein+ zu + Infinitiv? Розкажіть коротко про будову жіночих та чоловічих статевих органів.
 50. Розкажіть про будову та вживання безособового займенника. Що Ви можете розказати про запальні процеси статевих органів і яка їх причина?
 51. Що Ви знаєте про дієприслівникові звороти та його функції? Назвіть три основні фази нормальних пологів та зробіть короткий огляд кожної фази.