Перелік практичних навичок (німецька мова за професійним спрямуванням)

  1. Прочитати та перекласти текст з правильною вимовою та інтонацією.
  2. Інсценізувати діалог.
  3. Передати зміст прочитаного.
  4. Висловити свою думку з приводу якогось питання.
  5. Розуміти скарги іншомовного пацієнта.
  6. Використовувати при перекладі медичних термінів знання грецьких та латинських терміноелементів.
  7. Розуміти неповні репліки партнерів у діалогічному мовленні, вживати позамовні засоби (жести, міміка).
  8. Широко вживати готові мовленнєві одиниці (шаблони, кліше, словосполучення) для висловлювання вдячності, привітання, привернення уваги співрозмовника, підтвердження або коментування почутого.
  9. Вилучати інформацію з різних усних та письмових джерел з метою подальшого професійного удосконалення.