Основи філософських знань. Матеріали контролю.

1. Форма суспільної свідомості, теоретичний рівень мислення, який прагне не тільки накопичувати окреме знання про світ, а і розуміти його як ціліснийі єдиний.

А. культура

В. релігія

С. наука

Д. філософія

Е. міф

2. Яке з перерахованих визначень світогляду правомірно?

А. система поглядів на світ у цілому

В. комплекс уявлень людини про світ і себе в ньому

С. сукупність поглядів, які визначають напрямок діяльності людини з перетворення світу

Д. уявленя людини про своє місце в світі та життєве призначення

Е. вірні всі визначення

3. Що можна назвати основним світоглядним питанням?

А. місце людини у світі

В. сутність буття

С. сутність людини

Д. сутність матеріального світу

Е. сутність світу

4. Історичні типи світогляду:

А. міфологічний, релігійний, філософський

В. міфологічний, релігійний, первісний

С. релігійний, філософський, трансцендентний

Д. філософський, світоглядний, релігійний

Е. філософський, науковий, релігійний

5. Яка з нижчеперелічених форм світогляду є історично найпершою?

А. філософія

В. релігія

С. міф

Д. наука

Е. історія

6. Уявлення про світ і місце в ньому людини називають:

А. ідеологією

В. філософією

С. світоглядом

Д. наукою

Е. мистецтвом

7. Хто із стародавніх філософів уперше використав поняття "філософія"?

А. Конфуцій

В. Платон

С. Піфагор

Д. Сократ

Е. Геракліт

8. Що об'єднує міф з філософією:

А. віра у надприродне

В. раціоналістична настанова у пізнанні світу

С. доказовість своїх положень

Д. настанова на цілісне світосприйняття

Е. ірраціоналізм у пізнанні світу

9. Позиція згідно якої всі субстанції є духовними і те що ми називаємо фізичною реальністю складається лише з ідей, що належить духовній субстанції чи багатьом духовним субстанціям називається:

А. суб’єктивізм

В. релятивізм

С. абсолютизм

Д. матеріалізм

Е. ідеалізм

10. У чому полягає світоглядна функція філософії?

А. теоретичне пізнання об'єктивної реальності

В. надає змістовності сенсу життя

С. формулювання можливих наукових проблем

Д. дослідження конкретних об'єктів

Е. обґрунтовує високі гуманістичні ідеали

11. Світоглядна функція філософії полягає в тому, що:

А. філософія здійснює рефлексію сучасної їй цивілізації

В. філософія направляє діяльність людей на боротьбу з проблемами сучасності

С. філософія сприяє розвитку суспільства

Д. філософія допомагає людині зрозуміти самого себе, своє місце в світі

Е. філософія допомагає оцінювати інших людей

12. Об'єктом філософського дослідження є

А. людина і її місце в світі

В. соціальні структури

С. закономірності природного буття

Д. світ як цілісність

Е. пізнавальні процеси

13. Яке з перерахованих понять не входить в структуру філософії:

А. апологія

В. аксіологія

С. гносеологія

Д. онтологія

Е. методологія

14. Основні розділи у структурі філософії:

А. онтологія, гносеологія, аксіологія

В. апологія, герменевтика, аксіологія

С. онтологія, аксіологія, етика

Д. аксіологія, естетика, прагматика

Е. гносеологія, пропедевтика, антологія

15. Предметом філософського дослідження є

А. загальні закони і принципи

В. благо

С. суспільно-історичний процес

Д. закони мислення

Е. об’єктивна реальність

16. Матеріалізм - це

А. принцип філософського дослідження

В. вчення про матеріальність світу

С. філософський напрямок, що затверджує первинність матерії

Д. проголошення пріоритету чуттєвих задоволень

Е. вчення про матеріальність буття

17. Напрям філософії, який визнає первинність свідомості відносно буття, Духу - відносно матерії.

А. ідеалізм

В. платонізм

С. реалізм

Д. ірраціоналізм

Е. арістотелізм

18. Вчення про єдину субстанцію в основі світу - це

А. плюралізм

В. матеріалізм

С. монізм

Д. дуалізм

Е. пантеїзм

19. Закінчить визначення: «У давньоіндійській філософії вчення про вічний круговорот життя і закон відплати - це ...»:

А. йога

В. мокша

С. сансара

Д. дао

Е.карма

20. Яку з нижче перерахованих шкіл давньоіндійської філософії можна віднести до матеріалізму:

А.джайнізм

В. буддизм

С. локаята

Д. йога

Е. веданта

21. Поняття у ведичній традиції, що позначає систему моральних норм для регламентації життя певної варни (касти).

А. дхарма

В. карма

С. сансара

Д. деваяна

Е. атман

22. «Пракріті» та «пуруша» - це поняття, що позначали початки буття:

А. у даосизмі

В. у давньоіндійській неортодоксальній школі

С. у давньоіндійській школі санкх’я

Д.у філософії буддизму

Е. у давньокитайському переліку світових стихій

23. Дух, душа, активне конкретне свідоме начало в індійській ведичній традиції.

А. брахман

В. атман

С. дгарма

Д. дао

Е. дхарма

24. Чарвака - локаята - це:

А. релігійна система

В. матеріалістична неортодоксальна школа

С. ідеалістична ортодоксальна школа

Д. магічна формула, що має внутрішню силу впливу

Е. ведична школа

25. Філософсько-релігійне вчення про чотири благородні істини.

А. даосизм

В. джайнізм

С. йога

Д. буддизм

Е. локаята

26. У якому релігійно-філософському напрямку стародавнього Сходу народилася клятва: «Я зобов'язуюсь врятувати всіх стражденних, скільки б їх не було»?

А. буддизм

В. даосизм

С. йога

Д. конфуціанство

Е. веданта

27. Засновником даосизму вважається:

А. Кун фу-цзи

В. Мен-цзи

С. Сюнь-цзи

Д. Лао-цзи

Е. Мо-цзи

28. Конфуціанство - це:

А. релігійно-містична система

В. матеріалістична філософія

С. етико-політична філософія

Д. вчення про потойбічний світ

Е. ідеалістична філософія

29. Конфуцій поділяв людей на:

А. бідних та багатих

В. шляхетних і низьких

С. освічених і невігласів

Д. добрих і злих

Е. чесних і безчесних

30. Конфуцій вважав, що завдяки свій діяльнісній природі, людина займає центральне місце в універсумі, тому що:

А. здатна змінювати сутність речей

В. розділяє ворожі початки - Небо і Землю

С. підтримує рівновагу світових основ

Д. створена, щоб підкорювати Природу

Е.вона вінець природи

31. Першою філософською школою Стародавній Греції вважається

А. ефеська

В. пифагорійська

С. аристотелівська

Д. мілетська

Е. софістська

32. Яка теза належить філософу Фалесу?

А. «Пізнай себе»

В. «Все - з води»

С. «Все тече»

Д. «Людина – міра речей»

Е. «Речі – тіні ідей»

33. Який античний мислитель вперше в історії філософії класифікував науки:.

А. Геракліт

В. Сократ

С. Платон

Д. Аристотель

Е. Епікур

34.Давньогрецький філософ, який вчив: світ — це вогонь, основою якого є Логос, чистий розум.

А. Емпедокл

В. Парменід

С. Демокрит

Д. Геракліт

Е. Зенон

35. Хто з філософів стверджував, що субстанцією світу є вогонь:

А. Фалес

В. Анаксімандр

С. Геракліт

Д. Протагор

Е. Демокріт

36. Анаксимен вважав першоосновою всього сущого

А. число

В. вогонь

С. воду

Д. повітря

Е. апейрон

37. Хто визнавав переселення душ?

А. Протагор

В. Платон

С. Аристотель

Д. Демокріт

Е. Фалес

38. Хто з філософів характеризує буття як безтілесні ідеї?

А. Аристотель

В. Епікур

С. Сократ

Д. Платон

Е. Демокріт

39.До якого із зазначених філософських напрямків можна віднести філософію Платона:

А. матеріалізм

В. ідеалізм

С. емпіризм

Д. міфологізм

Е. стоїцизм

40. Як Сократ відповідає на питання: «Що таке людина?»

А. це результат еволюції живого світу

В. це тіло

С. це - політична тварина

Д. це - розумна душа

Е. міра речей

41. Філософія Сократа переважно є:

А. космологією

В. гносеологією

С. аксіологією

Д. антропологією

Е. онтологія

42. «Я знаю, що нічого не знаю» … Автор афоризму?

А. Пифагор

В. Фалес

С. Анаксимандр

Д. Сократ

Е. Протагор

43. Аристотель розробив основні закони:

А. атомістичного матеріалізму

В. логіки

С. теології

Д. діалектики

Е. світобудови

44. Всією повнотою актуального буття у Аристотеля володіє

А. простір

В. матерія

С. атом

Д. стихія вогню

Е. стихія води

45. Який аспект вчення Платона був узятий на озброєння теологією раннього середньовіччя?

А. вчення про Ерос

В. вчення про ідеї

С. вчення про душу

Д. вчення про державу

Е. вчення про переселення душ

46. Який філософ розглядав буття як поєднання атомів і порожнечі?

А. Сократ

В. Аристотель

С. Демокріт

Д. Фалес

Е. Протагор

47. На відміну від перших грецьких філософів, софісти поставили в центр своєї уваги

А. державу

В. буття

С. людину

Д. науку

Е. пізнання

48. Основне вміння, яке викладали софісти - це

А. граматика і літературознавство

В. навички побудов абстракцій

С. уміння мислити по логічним правилам

Д. риторична підготовка до громадянської діяльності

Е. розуміння буття в єдності

49. Початковим етапом середньовічної релігійної філософії є

А. атомізм

В. схоластика

С. раціоналізм

Д. неотомізм

Е. патристика

50. До IX століття середньовічна філософія відчуває переважний вплив

А. Платона

В. Аристотеля

С. Пиррона

Д. Демокріта

Е. всі відповіді вірні

51.Основний принцип середньовічної філософії

А. пантеїзм

В. атеїзм

С. теоцентризм

Д. язичництво

Е. антропоцентризм

52. Автор вислову «Вірую, бо безглуздо»

А. Еріугена

В. Тертуліан

С. Гегель

Д. Авіценна

Е. Фома Аквінський

53. Назвіть ім'я видатного медика-мислителя минулого, що прославився своїм «Канон лікарської науки» - «медичної біблією». У Європі цим трактатом користувалися 700 років.

А. Гіппократ

В. Гален

С. Авіценна

Д. Нізамі

Е. Орібазій

54. Креаціонізм - це:

А. принцип, відповідно до якого Бог з нічого створив світ

В. вчення про матеріальність світу

С. номіналізм

Д. реалізм

Е. дуалізм

55. У творчості якого філософа відбувся синтез античної філософії і християнської традиції?

А. Платон

В. Августин

С. Аристотель

Д. Епікур

Е. Сократ

56. Вкажіть науку, що вважалася найбільш важливою в Середньовіччі.

А. гносеологія

В. логіка

С. теологія

Д. онтологія

Е. аксіологія

57. Хто автор книги «Про град Божий»?

А. Тертуліан

В Августин

С. Арнобій

Д. Фома Аквінський

Е. Кипріан

58. П'ять доказів буття Божого розробив:

А. Фома Аквінський

В. Ібн-Сіна

С. Августин Блаженний

Д. Тертуліан

Е. Аверроес

59. Теоцентризм - це:

А. принцип, згідно з яким Бог - центр світобудови, активний і творчий початок

В. таке розуміння світу, в якому джерелом і причиною всього сущого виступає Бог

С. філософське вчення про первинність матерії

Д. загальний метод пізнання світу

Е. філософське вчення про цінності

60. Хто з названих філософів є представниками арабомовної середньовічної філософії?

А. Ван Чун

В. Авіцена

С. Еріугена

Д. Ареопагіт

Е. Палеолог

61. Період в духовному та культурному розвитку країн Західної та Центральної Європи спрямований на утвердження гуманістичного світогляду та розвиток світської культури.

А. реформацї

В. реалізму

С. відродження

Д. культурна революція

Е. теоцентризму

62. Філософське вчення, згідно з яким Бог створив світ, дав першопоштовх і надалі не втручається у світ.

А. пантеїзм

В. гуманізм

С. деїзм

Д. космоцентризм

Е. атеїзм

63. Що означає термін "пантеїзм":

А. Бог є началом і кінцем сущого

В. світ є "буття Бога в речах"

С. "одухотворений" світ в уяві Бога

Д. Бога не існує

Е. Бог першопричина

64. Яка основна ідея філософії Відродження в першу чергу ставила акцент на людину як центр світобудови?

А. естетичне розуміння дійсності

В. антропоцентризм

С. гуманізм

Д. антисхоластика

Е. пантеїстичий світогляд

65. Гуманізм - це:

А. непідкупність думки і безстрашність перед обличчям людяності

В. людинолюбство, повага до особистої гідності людини, віра в її майбутнє

С. сентиментальність

Д. добрі справи

Е. все перераховане вище

66. Світоглядом Відродження є:

А. гуманізм

В. індивідуалізм

С. антропоцентризм

Д. теологія

Е. синкретизм

67. Який вислів належить Н.Макіавеллі?

А. « В основі людської діяльності лежить інтерес»

В. «Я мислю, значить, я існую»

С. «Людина - найбільше диво»

Д. «Життя - ось моє заняття і моє мистецтво»

Е. «Краще бути сміливим, ніж обережним»

68. Головною проблемою філософії Нового часу XVII ст. є проблема

А. людини

В. методу наукового пізнання

С. матеріального і ідеального

Д. буття

Е. розуму

69. Яку людську здатність вважав головною у пізнанні світу Ф.Бекон:

А. чуттєвий досвід

В. розум

С. внутрішнє сприйняття

Д. вроджені ідеї

Е. відчуття

70.До якого філософського напряму належить філософія Р.Декарта:

А. матеріалізму

В. ідеалізму

С. сенсуалізму

Д. емпіризму

Е. раціоналізму

71. Як визначає людину Декарт?

А. Людина - це мисляча річ

В. Людина це канат, натягнутий між твариною і надлюдиною

С. Людина - це родова істота.

Д. Людина - це пастух буття.

Е.Людина – це істота, яка перевищує саму себе й світ

72.Мислитель, який перейшов на позиції об'єктивного ідеалізму, що знайшло вираження в його вченні про монади.

А. Декарт

В. Бекон

С. Спіноза

Д. Ляйбніц

Е. Локк

73. Хто з філософів Нового Часу є автором афоризму: «Знання - сила»?

А. Бекон

В. Гоббс

С. Юм

Д. Декарт

Е. Локк

74. Яку відповідь на питання, що є джерелом пізнання, дає раціоналізм?

А. єдиним джерелом пізнання є досвід

В. джерелом пізнання є розум

С. джерелом пізнання є інтуїція

Д. джерелом пізнання є розум і відчуття

Е. джерело пізнання світу - апріорні категорії розуму

75. Хто з філософів заперечував об'єктивне існування матерії?

А. Б. Спіноза

В. Г. Лейбніц

С. Ф.Бекон

Д. Р.Декарт

Е. Д. Берклі

76. Цей філософ вважав, що в "природному стані" не тільки не було війни всіх проти всіх, але між людьми панувала дружба і гармонія.

А. Монтень

В. Руссо

С. Гоббс

Д. Вольтер

Е. Дідро

77. Філософ, автор «Критики чистого розуму»:

А. Г.Гегель

В. И.Кант

С. Б.Спиноза

Д. Р.Декарт

Е. Г.Ляйбніц

78. Основне вчення в філософії Канта?

А. про першосубстанцію

В. про апріорні форми свідомості

С. про світовий розум

Д. про державу

Е. про мораль

79. Що, з точки зору Канта, робить людину вільною?

А. відповідність своїй природі

В. дотримання обов'язку

С. адекватне пізнання

Д. виконання релігійних норм

Е. заключення договору

80. Німецький філософ, який здійснив свого роду гносеологічний переворот, пов'язаний з перенесенням уваги з об'єкта пізнання на саму специфіку суб'єкта, який пізнає:

А. Гегель

В. Кант

С. Лейбніц

Д. Фейєрбах

Е. Маркс

81. Яка філософська позиція найближча для філософії Гегеля?

А. абсолютний ідеалізм

В. волюнтаризм

С. матеріалізм

Д. агностицизм

Е. суб’єктивний ідеалізм

82. Представник німецької класичної філософії, який займав позиції антропологічного матеріалізму:

А. Гегель

В. Фейєрбах

С. Маркс

Д. Юнг

Е.Фіхте

83. Аналізуючи сутність релігії, Фейєрбах стверджував, що образ Бога - це образ:

А. вигаданої істоти

В. непереборного фатуму

С. відчуженої сутності людини

Д. архаїчного патріарха

Е. вищої ідеї

84. Хто з нижче наведених мислителів не належить до представників німецької класичної філософії?

А. І. Кант

В. Л. Феєрбах

С. Ф. Ніцше

Д. Ф.Шеллінг

Е. І. Фіхте

85. Визначте хто із запропонованих філософів розробив вчення про «надлюдину»:

А. Шеллінг

В. Ясперс

С. Бергсон

Д. Гайдегер

Е. Ніцше

86. Філософський напрямок 19 ст., який заперечує філософію як науку, а визнає лише конкретні науки.

А. позитивізм

В. прагматизм

С. екзистенціалізм

Д. марксизм

Е. модернізм

87. Напрямок сучасної західної філософії

А. буддизм

В. сенсуалізм

С. постмодернізм

Д. томізм

Е. агностицизм

88. К. Ясперс - це:

А. представник сучасного марксизму

В. один з основоположників емпіріокритицизму

С. засновник структуралізму

Д. засновник позитивізму

Е. видатний представник екзистенціалізму

89. «Абсурдно, що ми народилися, абсурдно, що ми помремо» стверджував

А. Сартр

В. Сократ

С. Сенека

Д. Спіноза

Е. Сковорода

90. Термін «екзистенціалізм» походить від французького слова, що у перекладі українською мову означає:

А. любов

В. пізнання

С. існування

Д. розвиток

Е. сутність

91. Який філософський напрямок XX століття зробив своєю головною проблемою сенс життя людини?

А. неотомізм

В. екзистенціалізм

С. неопозитивізм

Д. герменевтика

С. прагматизм

92. До якого філософського напрямку 20 ст. належать: Камю, Марсель, Сартр, Гайдегер?

А. структуралізм

В. прагматизм

С. позитивізм

Д. екзистенціалізм

Е. модернізм

93. «Людина це майбутнє людини», говорив

А. К'єркегор

В. Сартр

С. Ясперс

Д. Камю

Е. Достоєвський

94. Хто ввів у науковий обіг поняття «суспільно-економічна формація»?

А. М. Вебер

В. Г. Гегель

С. К. Маркс

Д. П. Сорокін

Е. Н.Бердяев

95. Мислитель 20 ст., представник екзистенціалізму, якому належить твір "Буття і час"

А. Ніцше

В. Ясперс

С. Бергсон

Д. Гайдегер

Е. Шеллінг

96. Засновником психоаналітичної філософії є:

А. К. Юнг

В. А. Адлер

С. З. Фрейд

Д. Е. Фромм

Е. В.Райх

97. Яким поняттям Фрейд характеризує поза свідоме?

А. "Я"

В. "не-Я"

С. "Воно"

Д. "Ми"

Е. "не-Воно"

98. Переважаючою тенденцією в українській філософії вважається:

А. емпірично-аналітична

В. спекулятивно-ідеалістична

С. кордоцентрична

Д. раціоналістична

Е. ірраціоналістична

99. Філософом у києворуській культурі вважався той:

А. хто вивчає книжки

В. хто здобуває істину про сенс людського існування

С. хто перетворює одержану істину на керівництво у власному житті

Д. хто шукає істину у вивченні оточуючого світу.

Е. переписував античні книжки

100. Визначте серед давньоруських творів першу оригінальну пам'ятку філософської думки:

А. «Повість временних літ.

В. «Слово о полку Ігоревім»

С. «Слово про закон і благодать»

Д. «Домострой»

Е. «Київський літопис»

101. Основне вчення в філософській спадщині Г.Сковороди?

А. про першоматерію

В. про три світа

С. про мораль

Д. про державу

Е. про людину

102. Що виступає третім світом поряд з макрокосмом і мікрокосмом у вченні "Про три світи» Г.Сковороди:

А. душа

В. Бог

С. Біблія

Д. Сонце

Е. Небо

103.Учення про «дві натури й три світи» розробив:

А. Стефан Яворський

В. Григорій Сковорода

С Інокентій Гізель

Д. Феофан Прокопович

Е. Павло Лодій

104. У вченні Г.Сковороди вид діяльності, що особливо припадає до душі, приносить радість вже й сам по собі, а не лише своїми результатами.

А. розумова праця

В. споріднена праця

С. філософські розмірковування

Д. фізична праця

Е. споглядання світу

105. Xто вважається засновником "хуторянської філософії"?

А. Куліш

В. Вишенський

С. Сковорода

Д. Костомаров

Е. І.Франко

106. Представниками «російського космізму» є:

А. А.С. Хомяков, А.Н. Радищев

В. Н. Бердяєв, В. Соловйов

С. Ф. Достоєвський, Толстой Л.

Д. А. Лосєв, М. Бахтін

Е. К. Ціолковський, В. Вернадский

107. Розділ філософії - онтологія:

* А. вчення про буття

В. вчення про методи пізнання

С. логіка

Д. вчення про свідомість

Е. вчення про цінності

108. Буття - це:

А. природні процеси

В. суб'єктивна та об'єктивна реальність

С. сукупна реальність

Д. все перераховане вище

Е. немає правильної відповіді

109. Вчення про поза фізичні, незмінні, надійні підстави сущого.

А. онтологія

В. діалектика

С. метафізика

Д. деонтологія

Е. гносеологія

110. Основа буття, існуюча сама по собі, незалежно ні від чого іншого

А. монада

В. атрибут

С. субстанція

Д. свідомість

Е. інтенція

111. Матерія це філософська категорія для позначення:

А. атомів

В. речовини

С. поля

Д. об'єктивної реальності

Е. об'єктивної реальності, даної нам тільки у відчуттях

112. Основні форми існування матерії

А. кількість і якість

В. час і простір

С. сутність і явище

Д. життя і смерть

Е. причина і наслідок

113. Атрибутами матерії є:

А. вага і об'єм

В. простір, рух і час

С. простір і час

Д. об'єм, рух і час

Е. простір і рух

114. В чому відмінність між поняттями "індивід" та "особистість"?

А. це тотожні поняття

В. індивідом людина народжується, а особистістю стає

С. особистістю людина народжується, а індивідом стає

Д. індивід - це пересічна людина, а особистість – видатна

Е. індивід ширше поняття ніж особистість

115. Виділіть у запропонованих судженнях ідеалізм:

А. свідомість нерозривно пов'язана з матерією

В.свідомість є продуктом матерії

С. свідомість тотожна матерії

Д. свідомість не завжди адекватно відображає матерію

Е. свідомість може існувати до і незалежно від матерії

116. Релігія, мораль, наука, політика, право, філософія - це.

А. вроджені ідеї людини

В. форми суспільної свідомості

С. форми індивідуальної свідомості

Д. апріорні форми мислення

Е. абсолютні істини

117. Хто вперше розробив діалектичний спосіб ведення бесіди?

А. Піфагор

В. Сократ

С. Аристотель

Д. Демокріт

Е. Фалес

118. Хто творець і систематизатор діалектики як методу пізнання?

А. Декарт

В. Локк

С. Кант

Д. Лейбніц

Е. Гегель

119. Діалектика – універсальний метод теоретичного і практичного освоєння дійсності. Альтернативні методи мислення – це плюралізм, консерватизм, релятивізм і:

А. матеріалізм

В ідеалізм

С метафізика

Д суб’єктивізм

Е логіка

120. Метафізика як філософський метод:

А. розглядає світ як щось незмінне і нерухоме

В. розглядає світ у зміні і розвитку

С. зводить розвиток до якісних змін

Д. розглядає протиріччя як джерело розвитку

Е. розглядає розвиток як поступовий рух від нижчого до вищого

121. Метафізика це:

А. протилежне діалектиці вчення

В. вчення фізиків про механізми руху космічних тіл.

С. вчення про рух як механічне переміщення

Д. вчення про логічні прийоми для доказу недоказового

Е. все перераховане

122. Еклектика — це:

А. некритичне змішання різних вчень

В. помилкові судження

С. привласнення чужих ідей

Д. протилежне діалектиці вчення

Е. все перераховане

123. Діалектика - це:

А. наука про людське мислення

В. загальний метод пізнання світу

С. вчення про протиріччя

Д. вчення про заперечення заперечення

Е. все разом узяте

124. Діалектика як філософський метод:

А. розглядає світ як щось незмінне і нерухоме

В. розглядає світ у зміні і розвитку

С. заперечує розвиток світу і його зміни

Д. зводить розвиток до механічних змін

Е. розглядає лише кількісні зміни

125. Один з основних принципів діалектики

А. принцип руху

В. принцип ізоляції

С. принцип розвитку

Д. принцип додатковості

Е. принцип невизначеності

126. Будь-яка зміна, перетворення, процес, незалежно від його спрямованості, - це:

А. регрес

В. розвиток

С. прогрес

Д. еволюція

Е. рух

127. Кожен закон діалектики має своє значення. Яке значення закону заперечення заперечення?

А. протиріччя розвитку

В. механізм розвитку

С. якість розвитку

Д. спрямованість розвитку

Е. результат розвитку

128. Який з законів діалектики розглядає перетворення сутності предмета у формі «стрибка»?

А. закон взаємного переходу кількісних і якісних змін

В. закон єдності і боротьби суперечностей

С. закон заперечення заперечення

Д. всі перераховані

Е. немає правильної відповіді

129. Діалектика має свої закони. Законами діалектики є закон єдності та боротьби протилежностей, закон взаємопереходу кількості і якості і:

А. заперечення заперечення

В. кількісних змін

С. заперечення

D. виключенного третього

Е. непротеріччя

130. Детермінізм - це:

А. вчення про те, що все в світі має причину, все причинно взаємопов'язано

В. вчення, представники якого стверджують, що причину подій ми до кінця ніколи не можемо пізнати

С. вчення про те, що всі причини пізнавані або наукою, або філософією

Д. все вище перераховане

Е. немає правильної відповіді

131. Яку роль відіграє діалектика як метод пізнання в науковій діяльності вчених-медиків?

А. ніякої

В. визначальну: служить творчим орієнтиром

С. заважає в науково-дослідній діяльності

Д. допомагає бачити помилки

Е. допомагає у визначені діагнозу

132. Філософські категорії, що виражають внутрішню єдність усіх сторін, елементів і властивостей даного предмета.

А. сутність - явище

В. причина - наслідок

С. одиничне - загальне

Д. випадковість - необхідність

Е. форма – зміст

133. Філософські категорії для позначення неповторного індивідуального в предметах і явищах та ознак, що притаманні групі.

А. сутність - явище

В. причина - наслідок

С. одиничне - загальне

Д. випадковість - необхідність

Е. форма – зміст

134. Яке онтологічне протиріччя висловлює медична категорія «передхвороба»?

А. протиріччя людини і природи

В. протиріччя буття актуального і потенційного

С. протиріччя суб'єктивного і об'єктивного

Д. протиріччя організму і середовища

Е. немає вірної відповіді

135. У чому особливість категорій філософії на відміну від конкретно наукових?

А. застосовуються до природних, суспільних і пізнавальних явищ

В. внутрішньо взаємопов'язані один з одним в єдину систему

С. відбражає світ як ціле.

Д. відіграють методологічну роль по відношенню до конкретнонаукових понять

Е. все перераховане

136. Гносеологія це:

А. філософська дисципліна (розділ філософії)

В. вчення про людське пізнання

С. проблема пошуку істинного знання

Д. все сказане вірно

Е. не має правильної відповіді

137. Гносеологія розглядає

А. людське буття

В. естетичні цінності

С. людські цінності

Д. моральні орієнтири людського життя

Е. межі і можливості людського пізнання

138. Головним питанням гносеології є

А. відношення знання про світ до людини

В. відношення знання про світ до власне світу

С. питання істинного знання

Д. побудова системи знань

Е. формування наукових поглядів

139.Що таке агностицизм?

А. це заперечення існування світу

В. це заперечення пізнання сутнісного смислу дійсності

С. це заперечення пізнання внутрішнього світу людини

Д. це заперечення абсолютної істини

Е. це заперечення розуміння світу

140. Розум є основою пізнання та поведінки людини, стверджує:

А. дуалізм

В. раціоналізм

С. ірраціоналізм

Д. релятивізм

Е. сенсуалізм

141. У гносеологічному аспекті напрямком, протилежним раціоналізму є:

А. ідеалізм

В. ірраціоналізм

С. емпіризм

Д. скептицизм

Е. агностицизм

142. Як називається істина, яка відображає предмет не в повному об’ємі:

А. об’єктивна істина

В. суб’єктивна істина

С. відносна істина

Д. абсолютна істина

Е. інтуїтивна істина

143. Як називається істина, зміст якої не залежить від людини:

А. об’єктивна істина

В. суб’єктивна істина

С. відносна істина

Д. абсолютна істина

Е. інтуїтивна істина

1144. Що таке істина?

А. це результат угоди між вченими

В. це правда

С. це відповідність думки тій реальності, яку вона відображає

Д. це реально існуючі явища

Е. всі відповіді вірні

145.Одна з властивостей істини:

А. апріорність

В. трансцендентність

С. абстрактність

Д. відносність

Е. індуктивність

146. Філософське вчення яке твердить про обмеженість можливостей розуму в процесі пізнання.

А. ірраціоналізм

В. скептицизм

С. фрейдизм

Д. неопозитивізм

Е. сцієнтизм

147. Основний критерій істини?

А. спостереження

В. досвід

С. простота, економна організація знання

Д. практика

Е. узгодженість знань

148. Виділіть ознаку, яка не відноситься до характеристики істини:

А. об'єктивність

В. хибність

С. абсолютність

Д. конкретність

Е. відносність

149. Аксіологія - це:

А. вчення про цінності

В. вчення про розвиток

С. теорія справедливості

Д. теорія про перевагу одних груп людей над іншими

Е. вчення про свідомість

150. Розділ філософії, що вивчає природу, сутність і різноманіття цінностей це

А. онтологія

В. аксіологія

С. гносеологія

Д. філософія історії

Е. історія філософії

151. Система поглядів, згідно з якими вищою цінністю проголошується людина та її право на свободу, розвиток і прояв своїх здібностей:

А. антропологізм

В. антропоцентризм

С. космоцентризм

Д. гуманізм

Е. деїзм

152. Що з перерахованого відповідає гносеологічному підходу в дослідженні людини:

А. буденна свідомість

В. суспільна психологія

С. пізнавальна діяльність

Д. ідеологія

Е. аксіологія

153. Згідно до етичного антропоцентризму поведінка і вчинки людини визначаються:

А. інтересами соціальної групи

В, національними інтересами

С. моральним обов'язком

Д. професійними зобов'язаннями

Е. вродженими біологічними і матеріальними потребами людини

154. Що входить в поняття «філософія медицини»?

А. теоретична основа сучасної медицини

В. логіко-гносеологічна база теорії

С. розумове пізнання теорії здоров'я і хвороби

Д. об’єднує сутність, причину і наслідок розвитку

Е. практична основа сучасної медицини

155. Філософія медицини - це осмислення:

А. біологічних і фізіологічних основ

В. біологічних і соціальних підстав

С. біологічних і психологічних умов і факторів життя

Д. всіх перерахованих параметрів збереження життя

Е. не має правильного визначення

156. Філософія здоров'я - це:

А. загальна теорія про здоров'я людини

В. гуманітарна проблема розвитку людини

С. роздум про самоцінності людського здоров'я

Д. все тут сказане

Е. немає правильної відповіді

157. Ідея справедливості в медицині реалізується у формі:

А. милосердя лікарів

В. безоплатної допомоги хворій людині

С. високої оплати праці медичних працівників

Д. однаково високого рівня медичної допомоги всім людям

Е. усього перерахованого

158. Цінність людського життя в біомедичній етиці визначається:

А. віком (кількість прожитих років)

В. психічною та фізичною повноцінністю

С. расовою та національною приналежністю

Д. фінансовою спроможністю

Е. унікальністю і неповторністю особистості

159. У гіппократівській моделі біомедичної етики основним принципом є:

А. пріоритет інтересів медичного працівника

В. не нашкодь

С. не убий

Д. пріоритет інтересів науки

Е. принцип автономії особистості

160. Для медичної етики Парацельса основним принципом є:

А. принцип автономії особистості

В. «знання - сила»

С. роби добро

Д. говорити тільки правду

Е. не вкради