Основи філософських знань. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ ТА СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ.

 1. Поняття про світогляд, типологія світогляду.
 2. Світогляд і філософія.
 3. Особливості історичного виникнення філософії.
 4. Філософія і міфологія.
 5. Співвідношення філософії, науки, релігії та мистецтва.
 6. Структура та функції філософського знання.
 7. Взаємозв’язок філософії та медицини.
 8. Джерела, провідні ідеї та напрями філософської думки Стародавньої Індії.
 9. Провідні ідеї та напрями філософії Стародавнього Китаю.
 10. Медицина Стародавнього Китаю.
 11. Поняття античної філософії.
 12. Етапи розвитку античної філософії, її загальні особливості.
 13. Розвиток ідей у натурфілософських школах Стародавньої Греції.
 14. Ідеї та представники високої класики в розвитку античної філософії.
 15. Становлення античної (класичної) медицини. Гіппократ про людину, природу та причину її хвороб.
 16. Вихідні ідеї середньовічної патристики.
 17. Місце філософії в духовному житті Середньовіччя.
 18. Схоластика і містика як провідні напрями середньовічної філософії.
 19. Розвиток медицини в епоху Середньовіччя. Вчення К.Гелена.
 20. Поняття “Відродження” та характерні риси духовного життя цієї доби.
 21. Провідні напрями ренесансного філософування: гуманістичний антропологізм, неоплатонізм, натурфілософія.
 22. Філософські ідеї Пізнього Відродження.
 23. Панорама соціокультурних та духовних процесів в Європі Нового часу та особливості розвитку філософії.
 24. Методологічні пошуки Ф. Бекона, Р. Декарта та Т. Гоббса.
 25. Ф.Бекон: філософські погляди в медицині.
 26. Скептицизм П. Бейля та Д. Юма, сенсуалістські максими Дж. Берклі. Б. Спіноза та Г. Лейбніц — тотожність і відмінність їх вчень про субстанцію.
 27. Б. Паскаль та філософія просвітництва про місце і роль людини у світі та суспільні стосунки.
 28. Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії.
 29. Іммануїл Кант творець німецької класичної філософії.
 30. Основні ідеї І. Канта.
 31. Етика обов’язку” І. Канта в контексті медицини.
 32. Філософські ідеї Й.Г. Фіхте та Ф.В. Шелінга.
 33. Філософія Г.В.Ф. Гегеля як найвище досягнення німецької класичної філософії.
 34. Антропологічний принцип філософії Л. Фейєрбаха.
 35. Ідеї розроблення “наукової філософії” у європейській філософії ХІХ ст.
 36. Лікарі-філософи Росії ХІХ — першої половини ХХ ст.
 37. Культурологічні та історіософські напрями у філософії ХХ ст.
 38. Релігійна філософія ХХ ст.
 39. Провідні тенденції розвитку світової філософії на межі тисячоліть.
 40. Провідні філософські джерела та філософські ідеї часів Київської Русі.
 41. Україна — Європа: духовні зв’язки Відродження.
 42. Поява професійної філософії в Україні.
 43. Особливості філософських курсів Києво-Могилянської академії.
 44. Життя та філософська діяльність Г. Сковороди.
 45. Філософські ідеї в українській літературі та громадсько-політичних рухах.
 46. Особливості розвитку української філософії ХХ ст.
 47. Філософія і медицина як ціле явище людської культури і їх роль у суспільстві.
 48. Роль філософії у формуванні стилю наукової думки сучасного медика.
 49. Історія взаємовідносин філософії та медицини.
 50. Філософська картина світу та медицина.
 51. Структура та особливості медичного знання.
 52. Проблема матерії і свідомості у філософії та медицині.
 53. Вклад медицини в розвиток філософської уяви про форми руху матерії, простору і часу.
 54. Діалектика як наука про загальний зв’язок і розвиток у медицині.
 55. Поняття законів і їх методологічне значення для медицини.
 56. Категорії діалектики і проблеми детермінізму, цілісності та структурності, їх методологічні функції в медицині.
 57. Теорія пізнання і її значення для діагностики, лікування та профілактики захворювань.
 58. Стилі наукової думки і медицина.
 59. Етичні, філософські та психологічні основи діагностики.
 60. Методи і прийоми пізнання в медицині.
 61. Філософська концепція людини.
 62. Специфіка людини як об’єкта філософського і медичного пізнання.
 63. Свідомістьісамосвідомість: деякіновіфілософськіімедико-психологічніаспектипроблеми.
 64. Цінність людського життя.
 65. Феномен смерті.
 66. Етичні та філософські проблеми евтазії.
 67. Смерть та проблема безсмертя людини.
 68. Гуманістичні аспекти лікарської діяльності.
 69. Філософія людини в майбутньому.
 70. Філософія медицини і медицина як наука.
 71. Філософські категорії і поняття медицини.
 72. Співвідношення соціального і біологічного в людині.
 73. Проблеми норми здоров’я і хвороби.
 74. Філософія здоров’я і хвороби.
 75. Формування моральної позиції медичного працівника.