Основи філософських знань. Теми СПРС.

 1. Взаємозв’язок філософії та медицини. Історико-філософський процес. “Основне питання філософії”: різноманітність підходів.
 2. Етичні принципи Сократа.
 3. Платон, Арістотель, Епікур, їх філософські ідеї. Школа стоїків.
 4. Становлення класичної античної медицини. Гіппократ про людину, природу та причину хвороб.
 5. Основні ідеї та принципи середньовічної філософії. Теоцентризм. Проблема пізнання. Вчення про людину.
 6. Етапи середньовічної філософії. Схоластика і містика як напрями середньовічної філософії. Вчення Томи Аквінського.
 7. Розвиток людини в епоху Середньовіччя. Вчення К. Галена.
 8. Поняття “Відродження” та характерні риси цієї доби.
 9. Антропоцентризм. Гуманізм. Утопія.
 10. Провідні напрями ренесанстного філософствування. К. Цельс про медицину.
 11. Французький матеріалізм і Просвітництво другої половини XVIII ст. Френсіс Бекон: філософські погляди в медицині.
 12. Особливості німецької класичної філософії. Філософські ідеї І. Канта та їх розвиток у його послідовників. “Етика обов’язку” І. Канта в контексті медицини.
 13. Філософія Г. Гегеля.
 14. Антропологічний принцип” філософії Л. Фейєрбаха.
 15. Формування філософії марксизму. Розвиток марксистської філософії.
 16. Метод психоаналізу для лікування неврозів (З. Фройд).
 17. Культурологічні та історіософські напрями філософії ХХ ст.
 18. Релігійна філософія ХХ ст.
 19. Особливості та основні етапи розвитку української філософської думки.
 20. Філософська думка часів Київської Русі.
 21. Філософія українського Відродження та Бароко.
 22. Філософія Г.С. Сковороди.
 23. Класична українська філософія. Філософія в Радянській Україні.
 24. Філософія української діаспори в 1920—1990 рр.
 25. Розвиток медицини в Україні.
 26. Методологічне значення проблеми матерії і руху для біології та медицини.
 27. Вклад медицини в розвиток філософських думок про форми руху матерії, простору і часу.
 28. Природа свідомості. Свідомість — людина — праця. Антропосоціогенез.
 29. Ідеальність та інші властивості свідомості. Свідомість і невідоме. Свідомість і духовний світ людини.
 30. Проблема співвідношення фізіологічного і психічного в медицині. Слово як лікувальний фактор. Місце психотерапії в сучасному житті та структурі професійної діяльності медичного працівника.
 31. Особливості прояву законів діалектики в медицині. Всезагальний взаємозв’язок і взаємообумовленість явищ у медицині.
 32. Проблема цілісності і структурності в медицині. Одночасне, особливе і загальне. Суть і явище. Проблема одночасного і загального, сутність і явища в медицині.
 33. Метод аналогії в діагностичному процесі. Проблема істинності діагнозу і джерела діагностичних помилок.
 34. Модельний експеримент у сучасній медицині. Клінічне мислення.
 35. Проблема життя в смерті у філософії медицини.
 36. Медицина і виховання людини. Становлення особистості людини (теоретичні і практичні питання виховання студентів-медиків).
 37. Філософія історичних моделей медичної етики: гіппократова модель (принцип “Не нашкодь”). “Клятва Гіппократа” — основа всіх найновіших кодексів лікарської етики. Модель Т. Парацельса (принцип “Роби добро”). Деонтологічна модель (принцип “Дотримання обов’язку”). Біоетична модель медичної етики (принцип “Поваги прав і гідності пацієнта”).
 38. Сутність духовного життя суспільства.
 39. Індивідуальна і суспільна свідомість.
 40. Система суспільної свідомості. Суспільна психологія та ідеологія. Суспільна свідомість у житті суспільства.