ОСНОВИ ПРАВА. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ.

 1. Що таке держава?
 2. Які причини й закономірності виникнення держави та права?
 3. У чому полягають переваги й недоліки основних теорій походження держави?
 4. Як співвідносяться соціальна, політична й державна влада?
 5. Яке місце посідає держава у політичній системі?
 6. Охарактеризуйте основні ознаки держави.
 7. Які види державних органів існують в Україні?
 8. У чому полягають основні проблеми формування громадянського суспільства й правової держави в Україні?
 9. Що таке право?
 10. Яке місце посідають норми права в системі соціальних норм?
 11. У чому полягає відмінність права від моралі?
 12. Яка система влади діє в сучасній Україні? Охарактеризуйте її основні елементи та функції.
 13. Як можна визначити поняття: “законність”, “правові відносини”, “юридичний факт”, “правопорушення”, “юридична відповідальність”?
 14. Як ви розумієте поняття “лікарська етика” та “медична деонтологія”?
 15. У чому полягає суть правової і політичної культури медичного працівника?
 16. Які основні ознаки та юридичні властивості Конституції України?
 17. Яку структуру має Конституція України?
 18. Які державні символи має Україна?
 19. Які документи підтверджують громадянство України?
 20. Які права та обов’язки людини і громадянина передбачені Конституцією України?
 21. Які органи уповноважені вирішувати питання громадянства?
 22. Дайте характеристику джерел конституційного права України.
 23. Кому належить право визначати і змінювати конституційний лад в Україні?
 24. За яких умов громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах?
 25. Охарактеризуйте права та обов’язки медичних працівників.
 26. Дайте визначення поняття “пацієнт” і перерахуйте права пацієнтів за законодавством України.
 27. Дайте визначення адміністративного права.
 28. Що являє собою предмет адміністративного права?
 29. Охарактеризуйте джерела адміністративного права. У чому їх особливості?
 30. Державне управління як вид соціального управління: поняття, ознаки, принципи.
 31. Форми і методи державного управління.
 32. Поняття, види, правові засади державної служби в Україні.
 33. Дайте визначення адміністративного правопорушення.
 34. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності.
 35. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх у віці від 16 до 18 років.
 36. Які органи уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення?
 37. Які існують види відповідальності медичних працівників за вчинені правопорушення?
 38. Охарактеризуйте управління санітарно-епідеміологічним наглядом.
 39. Охарактеризуйте систему цивільного законодавства.
 40. Дайте характеристику Цивільному кодексу України.
 41. Охарактеризуйте предмет і метод цивільного права.
 42. Коли має місце спадкоємство за законом, а коли за заповітом?
 43. Хто може бути спадкоємцем?
 44. Черговість спадкоємців за законом до спадкування.
 45. Що таке юридична особа і які ознаки їй властиві?
 46. Чим філія юридичної особи відрізняється від її представництва?
 47. Охарактеризуйте цивільно-правовий статус сімейного лікаря та медичної сестри.
 48. Поясніть, у чому полягає особливість страхової медицини.
 49. Дайте визначення та розкрийте суть цивільно-правової відповідальності у сфері медичної діяльності.
 50. Що являє собою зміст трудового договору?
 51. У чому полягають відмінності переведення на іншу роботу від переміщення?
 52. У чому полягають відмінності скороченого та неповного робочого часу?
 53. У яких випадках щорічна відпустка має бути перенесена за вимогою працівника?
 54. Назвіть методи забезпечення трудової дисципліни.
 55. Які категорії працівників несуть спеціальну дисциплінарну відповідальність?
 56. Порівняйте матеріальну відповідальність за трудовим правом і майнову відповідальність за цивільним правом.
 57. Визначте сторони колективних трудових спорів (конфліктів).
 58. Назвіть організаційно-правові форми соціального захисту.
 59. Які пенсійні виплати призначаються за рахунок коштів Пенсійного фонду України?
 60. Розкрийте поняття, систему, принципи та завдання кримінального права України.
 61. Дайте загальну характеристику Кримінального кодексу України.
 62. Дайте визначення поняття “злочин”. Вкажіть його види.
 63. Розкрийте поняття та елементи складу злочину.
 64. Дайте визначення поняття “покарання”. Вкажіть його види.
 65. У чому полягають особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх?
 66. Розкрийте поняття “стадії вчинення злочину”, їх види і значення.
 67. Дайте визначення співучасті у злочині.
 68. Вкажіть та охарактеризуйте обставини, що виключають злочинність діяння.
 69. Розкрийте поняття множинності злочинів та його форм.
 70. Дайте визначення понять “шлюб” і “сім’я”.
 71. Які перешкоди встановлені законодавством до вступу в шлюб?
 72. Визначте поняття та предмет правового регулювання сімейного права України.
 73. Що слід розуміти під сім’єю за сімейним законодавством?
 74. Перерахуйте права та обов’язки подружжя?
 75. Назвіть основні права та обов’язки матері, батька і дитини.
 76. Визначте зміст шлюбного договору. Які питання не можуть бути предметом шлюбного договору?
 77. На які предмети (речі, майно) чоловік і дружина мають право особистої приватної власності, а на які — право сумісної власності?
 78. Який порядок припинення шлюбу?
 79. Які форми правового захисту дітей вам відомі?
 80. Охарактеризуйте медико-правові проблеми штучного запліднення.
 81. Що таке право соціального захисту?
 82. Які Ви знаєте джерела права соціального захисту?
 83. Які Ви знаєте види соціального забезпечення?
 84. Назвіть основні права та обов’язки громадян у галузі охорони здоров’я.
 85. Які Ви знаєте нормативно-правові акти, що спрямовані на забезпечення прав громадян на охорону здоров’я і медико-санітарне обслуговування?
 86. У яких випадках призначають пенсії за вислугу років?
 87. У чому полягає державний захист сім’ї та дитинства?
 88. Які види пенсій належать до категорії обов’язкових?
 89. Охарактеризуйте допомоги та їх види.
 90. Що є предметом вивчення фінансового права?
 91. Що таке бюджетний процес?
 92. Показники яких бюджетів входять до зведеного бюджету України?
 93. Які установи чи організації повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету?
 94. Охарактеризуйте державну систему медичної допомоги.
 95. Особливості фінансування медичної галузі.
 96. Приватна медицина та її суть.
 97. Дайте визначення господарського права.
 98. Дайте загальну характеристику Господарського кодексу.
 99. Охарактеризуйте джерела підприємницького права.
 100. Назвіть види підприємницької діяльності.
 101. Назвіть принципи підприємницької діяльності.
 102. Які види підприємств можуть бути утворені в Україні?
 103. Які ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики?
 104. Перерахуйте кваліфікаційні вимоги до суб’єктів господарювання, які здійснюють медичну практику.
 105. Обґрунтуйте спеціальні та особливі вимоги до суб’єктів господарювання, що здійснюють медичну практику.
 106. Що є предметом екологічного права?
 107. Охарактеризуйте екологічні права та обов’язки громадян.
 108. Які об’єкти екологічного права ви знаєте?
 109. Охарактеризуйте правове забезпечення екологічної безпеки.
 110. Які існують види екологічної експертизи?
 111. Які завдання санітарно-епідеміологічного нагляду?
 112. Що є основою юридичної відповідальності в галузі екології?