СОЦІОЛОГІЯ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

 1. Предмет і об’єкт соціології як науки.

 2. Структура соціології.

 3. Значення соціології для розвитку медицини.

 4. Передумови виникнення соціології.

 5. Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки.

 6. Зародження та становлення соціології медицини.

 7. Роль соціологічних досліджень у вирішенні проблем в системі охорони здоров’я та розвитку медичної науки.

 8. Види соціологічних досліджень.

 9. Програма соціологічного дослідження.

 10. Вибіркове соціологічне дослідження. Методи формування вибірки.

 11. Анкети та опитувальні листи.

 12. Основні теорії походження суспільства.

 13. Основні підходи до вирішення проблеми типологізації суспільства.

 14. Соціальна структура суспільства.

 15. Соціальна стратифікація.

 16. Зв’язок між здоров’ям населення та соціальною диференціацією.

 17. Соціальна взаємодія і соціальні зв’язки.

 18. Соціальні конфлікти та шляхи їх розв’язання.

 19. Людина як біосоціальна система.

 20. Соціальний статус і соціальна роль.

 21. Соціальна мобільність.

 22. Особистість як предмет вивчення медичної соціології.

 23. Поняття “соціалізація”.

 24. Механізми соціалізації особистості.

 25. Основні етапи процесу соціалізації.

 26. Економічне життя. Функції економіки.

 27. Економічні моделі організації системи охорони здоров’я.

 28. Праця як соціальний процес.

 29. Проблема пошуку шляхів підвищення продуктивності праці в соціології.

 30. Трудовий колектив. Функції трудового колективу.

 31. Структура трудового колективу.

 32. Соціально-психологічний клімат трудового колективу.

 33. Конфлікт у трудовому колективі та шляхи його розв’язання.

 34. Політична сфера суспільного життя.

 35. Поняття про владу.

 36. Політичний режим.

 37. Механізми, що забезпечують функціонування демократичного суспільства.

 38. Політична система суспільства.

 39. Політична система України.

 40. Поняття про етнос та націю.

 41. Національно-етнічні процеси і відносини.

 42. Національне питання та націоналізм як соціальне явище.

 43. Релігія: структура, функції, класифікація.

 44. Релігійні процеси в Україні.

 45. Взаємозв’язок релігії і медицини як соціальних інститутів.

 46. Сім’я як специфічна мала соціальна група і як важливий соціальний інститут.

 47. Поняття про шлюб. Історичні форми шлюбу.

 48. Класифікація сім’ї.

 49. Сучасні тенденції розвитку шлюбних та сімейних відносин.

 50. Умови життя сім’ї та вплив їх на стан здоров’я людини.

 51. Проблема гендерної рівності в суспільстві та зокрема, у галузі охорони здоров’я.

 52. Демографічні процеси.

 53. Роль медицини у забезпеченні відтворення населення та плануванні сім’ї.

 54. Предмет соціології медицини.

 55. Медицина як професія.

 56. Соціальні відносини в медичній галузі.

 57. Порівняльний аналіз систем охорони здоров’я.

 58. Тенденції розвитку системи охорони здоров’я в Україні.