ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ (українська мова за професійним спрямуванням)

 1. Основні завдання курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)”.
 2. Основні тенденції розвитку української літературної мови на сучасному етапі.
 3. Культура фахового мовлення.
 4. Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування.Функції мови.
 5. Стилі і типи мовлення.
 6. Основні ознаки офіційно-ділового стилю.
 7. Літературна мова. Мовна норма. Види норм.
 8. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії.
 9. Мова і професія.
 10. Майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу.
 11. Мова і думка. Види, форми, прийоми розумової діяльності.
 12. Основні закони риторики.
 13. Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання.
 14. Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та переговори.
 15. Основні правила ділового спілкування.
 16. Мовленнєвий етикет.
 17. Професійна етика медичного працівника.
 18. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону.
 19. Терміни і термінологія.
 20. Лексика за сферою вживання.
 21. Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної.
 22. Типи термінологічних словників.
 23. Складні випадки слововживання.
 24. Пароніми та омоніми в діловому мовленні.
 25. Синоніми в діловому мовленні.
 26. Фразеологічні звороти у мовленні медиків.
 27. Багатозначні слова і контексти. Синонімічний вибір слова.
 28. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.
 29. Орфографічні норми сучасної української літературної мови.
 30. Правопис прізвищ, імен та по батькові.
 31. Вживання м’якого знака та апострофа.
 32. Правопис префіксів.
 33. Безособові конструкції на -но, -то.
 34. Зміни приголосних при словотворенні та словозміні.
 35. Ознаки культури мови.
 36. Орфоепічна правильність мовлення.
 37. Граматична правильність мовлення.
 38. Точність мовлення.
 39. Логічність мовлення.
 40. Багатство і різноманітність мовлення.
 41. Чистота мовлення.
 42. Доречність мовлення.
 43. Виразність мовлення.
 44. Культура діалогу.
 45. Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм.
 46. Правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни у родовому відмінку.
 47. Рід, число невідмінюваних іменників.
 48. Правопис складних іменників та прикметників.
 49. Правопис прислівників.
 50. Особливості вживання числівників у діловому мовленні.
 51. Прийменник по в діловому мовленні.
 52. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови.
 53. Складні випадки керування в службових документах.
 54. Однорідні члени речення в діловому мовленні.
 55. Вживання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів у діловому мовленні.
 56. Документ — основний вид ділового мовлення. Загальні вимоги до складання документів.
 57. Види документів та їх класифікація.
 58. Правила оформлення сторінки. Вимоги до тексту документа.
 59. Реквізити документів та вимоги до їх написання.
 60. Документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика, накази щодо особового складу, резюме, заява.
 61. Довідково-інформаційні документи.
 62. Види службових листів. Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового листування.
 63. Телеграма. Факс.
 64. Оформлення довідково-інформаційних документів: оголошення, запрошення, доповідні і пояснювальні записки, виробничі звіти. Виробничі протоколи. Витяг з протоколу.
 65. Особливості складання розпорядчих та організаційних документів.
 66. Укладання фахових документів.
 67. Температурний листок.
 68. Термінове повідомлення про інфекційне захворювання.
 69. Направлення хворого на дослідження.
 70. Протокол про порушення санітарних норм.