ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК (українська мова за професійним спрямуванням)

 1. Орієнтація в основних процесах розвитку сучасної літературної мови.
 2. Підготовка до публічного виступу, правильне сприйняття фахової інформації, володіння різними видами усного професійного спілкування.
 3. Володіння прийомами мислення та мовлення, збагачення індивідуального словника, правильного читання, осмислення, опрацювання, редагування тексту.
 4. Використання набутих знань у процесі ділового спілкування.
 5. Уміння говорити, слухати, формулювати запитання, сприймати партнера та вести переговори.
 6. Спілкування по телефону, підготовка й проведення ділових зустрічей та прийомів.
 7. Оволодіння літературною професійною мовою, використання термінологічних словників та словників іншомовних слів, правильне використання термінів свого фаху.
 8. Користування термінологічними словниками та словниками іншомовних слів, використання термінів і фразеологічних одиниць у професійному мовленні.
 9. Користування термінологічними словниками, правильне вживання термінів свого фаху.
 10. Знаходження в тексті синонімів, паронімів, омонімів та доречне використання їх у професійному мовленні; користування словниками, редагування текстів.
 11. Використання правил орфографії сучасної української літературної мови в професійному спілкуванні.
 12. Доречне добирання граматичних форм іменників; правильне вжиття форм прикметників у діловому спілкуванні.
 13. Правильне будування синтаксичних конструкцій при складанні професійних текстів.
 14. Складання ділових паперів управлінської документації обраної професії, грамотне написання й оформлення документів.
 15. Оформлення довідково-інформаційних документів, складання різних видів ділових листів, правильне написання виробничих протоколів та витягів з протоколів.
 16. Правильне складання розпорядчих документів, грамотне їх оформлення.
 17. Складання текстів документів свого фаху, бездоганне застосовування орфографічних та пунктуаційних норм літературної мови.