Біологія. Перелік тем

 • Біологія – наука про життя. Системна організація живої природи.
 • Елементарний склад живих організмів.
 • Неорганічні речовини живих організмів.
 • Біомолекулярний склад живого.
 • Білки – структурна основа системи.
 • Вуглеводи і ліпіди.
 • Нуклеїнові кислоти.
 • Біологічно активні речовини.
 • Біомолекулярна єдність і універсальність біосистеми.
 • Історія вивчення клітини. Клітинна теорія.
 • Загальне уявлення про будову клітини прокаріотів і еукаріотів.
 • Поверхневий апарат клітини.
 • Цитоплазма та її компоненти. Одномембранні органели.
 • Двомембранні органели.
 • Немембранні органели.
 • Ядро. Генетична і метаболічна функція ядра.
 • Клітина – як дискрентна система.
 • Метаболізм – основа життєдіяльності клітини. Енергетичний обмін і його етапи.
 • Процеси біосинтезу в живій клітині. Біосинтез білка.
 • Біосинтез вуглеводів і ліпідів. Фотосинтез, його роль у природі.
 • Самовідтворення клітини. Способи репродукції клітини.
 • Мейоз. Фази мейозу. Кросинговер.
 • Неклітинні форми життя. Віруси, їх будова життєві цикли.
 • Пріони, їх будова,поширення.
 • Роль вірусів і пріонів у природі й житті людини. Профілактика.
 • Одноклітинні організми. Прокаріоти.
 • Бактерії. Роль бактерій у природі та житті людини.
 • Визначення вмісту води у власному організмі.
 • Визначення деяких органічних речовин та їх властивості.
 • Вивчення властивостей ферментів і білків.
 • Розв`язання елементарних вправ із транскрипції.
 • Ознайомлення з інструкціями з використання окремих хімічних речовин.
 • Оцінювання продуктів харчування за хімічним складом.
 • Будова клітин еукаріотів і прокаріотів.
 • Рух цитоплазми в клітинах рослин.
 • Розв`язання задач з молекулярної біології.
 • Будова хромосом.
 • Мітотичний поділ клітин.
 • Вивчення будови одномембранних та двомембранних органел.
 • Особливості організації та життєдіяльності одноклітинних еукаріотів.
 • Неклітинні форми життя. Узагальнення.
 • Особливості організації багатоклітинних органів.
 • Будова і функції рослинних і тваринних клітин.
 • Органи, Системи органів багатоклітинних органів.
 • Нестатеве розмноження.
 • Статеве розмноження.
 • Будова статевих клітин.
 • Основні поняття генетики.
 • Методи генетичних досліджень.
 • Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи.
 • Хромосомна теорія спадковості.
 • Зчення успадкування.
 • Взаємодія генів. Позаядерна спадковість.
 • Закономірності спадковості. Узагальнення.
 • Закономірності мінливості. Генотип і фенотип.
 • Мутаційна мінливість. Види мутації. Мутагени.
 • Модифікаційна мінливість.
 • Основні закономірності функціонування генів у прокаріотів і еукаріотів.
 • Генетика людини.
 • Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу.
 • Химерні й трансгенні організми.
 • Основні напрямки сучасної біотехнології.
 • Генотип як цілісна система. Узагальнення.
 • Індивідуальний розвиток. Запліднення.
 • Вплив генотипу й факторів зовнішнього середовища на розвиток організму.
 • Діагностування вад розвитку людини та їх корекція.
 • Життєвий цикл у рослин і тварин.
 • Механізми регенерації. Ріст організмів.
 • Ембріотехнологія. Клонування організмів.
 • Індивідуальний розвиток органів. Узагальнення.
 • Порівняння симптомів захворювання, які викликаються вірусами і бактеріями.
 • Порівняльний аналіз мітозу і мейозу.
 • Будова тканин тваринного і рослинного органів.
 • Вивчення процесу гаметогенезу. Будова статевих клітин.
 • Форми розмноження організмів ї їх цитологічні основи.
 • Розв`язання задач з генетики.
 • Опис фенотипів місцевих видів рослин і тварин.
 • Розв`язання задач на типи мутацій.
 • Вивчення мінливості у рослин.
 • Ембріогенез хордових.
 • Популяція. Характеристика популяції.
 • Вид, критерії виду. Видоутворення.
 • Екосистемний рівень організації живої матерії. Біогеоценоз.
 • Біосферний рівень організації життя. Вчення В.І. Вернандського.
 • Колообіг речовин у біосфері. Саморегуляція біосфери. Поняття ноосфери.
 • Біогеохімія.
 • Популяція. Екосистема. Біосфера.
 • Винекнення життя.
 • Система органічного світу.
 • Біорізноманітність: рівні, типи, біологічне значення.
 • Розв`язування задач з екології.
 • Складання ланцюгів живлення, трофічних сіток, екологічних пірамід на прикладі.
 • Складання режиму дня з урахуванням біоритмів людини.
 • Складання схеми кругообігу речовин у біосфері.
 • Порівняльна характеристика штучного та природного добору.
 • Основні етапи антропогенезу.