Медична біологія. Теми СПРС. Лікувальна справа

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1 Принципи використання описового, порівняльного, експериментального і статистичного методів та моделювання у вивченні об’єктів живої природи. 2
2 Фундаментальні властивості живого: самооновлення, самовідтворення, саморегуляція. Різноманітність форм життя. 2
3 Хромосоми, їх склад, будова. Типи хромосом. Каріотип. 2
4 Етапи біосинтезу білка. Роль ДНК у програмуванні синтезу білка. Генетичний код. 2
5 Взаємодія алельних генів. Множинний алелізм. Взаємодія неалельних генів.Основні положення хромосомної теорії спадковості. 2
6 Генеалогічний метод. Типи успадкування ознак людини. Цитогенетичний метод. Визначення нормального каріотипу людини. 2
7 Селекція як еволюційний процес, який здійснює людина. Методи селекції рослин, тварин, мікроорганізмів. Біотехнологія. Генна інженерія. 2
8 Модифікаційна мінливість, її особливості. Норма реакцій. Комбінативна мінливість. Мутаційна мінливість як порушення структури генетичного апарату 2
9 Онтогенез, особливості його періодів. 3
10 Поняття про мікроеволюцію. Сучасне визначення виду, його критерії. Структура виду. Популяція як елемен-тарна одиниця спадковості. Генетичні процеси в популяціях. Поняття про генофонд популяції. 1
11 Екологічні фактори та їх класифікація.Біогеоценоз як відкрита саморегулювальна система, його структура. Лікарські рослини. Основи фітотерапії.Екологія людини. Екологічні фактори, що впливають на організм людини. 2
12 Медична паразитологія. Паразитичні представники Підцарства Найпростіші. 1
13 Медична гельмінтологія. Загальна морфологічна характеристика класу Сисуни (Trematodes). Загальна морфологічна характеристика класу Цестоди (Cestoidea). 2
14 Загальна морфологічна характеристика класу Нематоди (Nematoda). Представники класу Власне круглі черви. Їх морфологічні особливості, життєві цикли розвитку, локалізація в організмі людини, патогенне значення і діагностика. Особиста профілактика нематодозів 2
15 Медична арахноентомологія. Медичне значення павукоподібних.Комахи як переносники та збудники захворювань з природних резервуарів. 2
16 Вчення В.І. Вернадського про біосферу. 2
  Разом 31