СПРС №1

Тема: Хімічні властивості S- елементів

 І Актуальність теми: S-елементи – Na, K, Mg, Ca відносяться до групи мікроелементів, які виконують роль пластичного матеріалу в побудові кісткових тканин підтримують певні значення осмотичного тиску; РН середовища біологічних рідин, йонну та кислотно-основну рівновагу, а також стан колоїдних систем.

 ІІ Навчальні цілі

          знати: 1. Знаходження S-елементів в періодичній системі

                      2. Будову атомів та хімічні властивості S-елементів

                      3. Біологічну роль S-елементів

          уміти: Складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості S-елементів.

 ІІІ Література:

          Основна: Музиченко В.П., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П., Медична хімія (підручник.: ВСВ “Медицина”, 2010. С. 98-106.

      Додаткова: Миронович А.М., Мардашко О.О. Медична хімія: Навч.посібник К.: Каравела, 2007.-с.

 ІV Зміст теми

  1. Прочитайте за підручником Музиченко В.П “Mедична хімія”  стор.109- 121.

 2.     Виконайте завдання.

1.Напишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити такі перетворення.

   а) Na→Na2O2→Na2O→NAOH→NaCl

   б) NaNo3→NaHSO4→Na2SO4→NaCl→Na

2.Які солі можна отримати при взаємодії гідроксиду натрію

    а) з хлором

    б) з сульфур (IV) оксидом

    в) з гідроген сульфідом

3. Яким чином можна отримати такі сполуки натрію

     а) пероксид

     б) гідрид

     в) гідроксид

     г) гідроген карбонат

4. Напишіть повні рівняння реакцій, виходячи з короткої схеми

     Ca+?→H2+…

     CaC2+?→ C2 H2+…

     Ca2++CO32-→CaCO3

     CaCO3+?→Ca2++…

5. Запишіть наступні рівняння реакцій в молекулярному і іонному вигляді:

     а) Ca(OH)2+CO2=

     б) CaCO3+HCl=

     в) Ca(OH)2+NaHCO3=

      г) CaO+CH3COOH=

6. Розв’яжіть задачі

     1. Які маси CaCl2·6H2O і води необхідно взяти для приготування розчину кальцій хлориду об’ємом 150мл. з масовою часткою 16% і густиною 1,14г/мл.

     2. Вода має некарбонатну твердість обумовлену вмістом кальцій сульфату (w=0,02%) і магній сульфату (w=0,01%). Який об’єм розчину натрій карбонату з масовою часткою 15% і густиною 1,16г/мл необхідно додати  до такої води об’ємом 100л для усунення постійної твердості.

 3.Дайте відповіді на такі запитання:

    1. Яким класом неорганічних сполук представленні в природі головні джерела лужних і лужно-земельних металів.

    2.Як змінюються властивості лужних елементів із збільшенням заряду ядра?

    Для пояснення використайте знання про

    а) електронну будову атомів

    б) атомні радіуси та характер їх зміни в радіуси та характер їх періодах і групах.

 4. Підготуйте реферати або доповіді на такі теми:

    1. Магній і здоров’я людини (Біологічна роль Магнію. Реакція організму на Нестачу чи надлишок Магнію. Застосування препаратів Магнію у медицині).

    2.Натрій. Біологічна роль. Солі натрію у плазмі крові. Фізіологічний розчин. 

    3.Кальцій і здоров’я людини. Потреба в Кальції, джерела надходження Кальцію в організм людини.