СПРС №3

СПРС №3

Тема: d – Елементи – метали життя

 І Актуальність теми: З великої групи d – елементів до біогенних належать вісім найважливіших елементів Fe; Cu; Zn; Mn; Co; Ni; Cr; Mo, концентрацію яких в організмі достовірно встановлено і їхню фізіологічну роль доведено. Ці елементи входять до складу великої кількості метало ферментів, яких нині відомо понад 200, а також деяких вітамінів. .

ІІ Навчальні цілі

         знати: Будову d – елементів та їх хімічні властивості: кислотно-основні, окисно-відновні.

         уміти: Трактувати взаємозв’язок між біологічною роллю d – елементів та формою, в якій перебувають в організмі.

ІІІ Література:

          Основна: Музиченко В.П., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П., Медична хімія

                         (підручник.: ВСВ “Медицина”, 2010. С.

      Додаткова: Миронович А.М., Мардашко О.О. Медична хімія: Навч.

                          посібник К.: Каравела, 2007.-с.13-15

ІV Зміст теми

1.     Складіть план-схему – d – Елементи метали життя
2.     Підготувати доповідь або реферати за темами:

1)    Хімія крові. Гемоглобін, його хімічний склад

2)    Купрум і здоров’я людини. Біологічні функції Купруму

3)    Лікувальне застосування Купруму та його препаратів

4)    Хімічна природа процесу зсідання крові

5)    Цинк і здоров’я людини

6)    Біологічна роль Мангану

3.     Розв’язування задач.

1. Хром разом і Кобальтом регулює обмінні процеси серцевого м’яза та кровоносних судин. За добу з продуктами харчування в організм надходить близько 60 мкг мікроелемента. У скільки разів число “атомів” Хрому цієї кількості перевищує вміст хрому 1500г рису? Вміст Хрому в рисі становить 0,01мг/кг.

2.Щодоби до організму людини в основному з водою надходить 100-500 мкг Мо2+. Він виконує ряд важливих функцій. Обчисліть концентрацію йонів Молібдену (г/л) та масову частку(%) мікроелемента, який потрапляє з водою об’ємом 3л.

3.Середній уміст Кобальту в організмі людини масою 70кг становить 1,1 – 1,5мг. У печінці, де перебуває в складі вітаміну В12 уміст Кобальту – 0,05 мг/кг. Обчислити вміст іонів Кобальту в печінці (%) від загальної кількості елемента в організмі. Маса печінки становить 2кг

4. Манган концентрацією 0,33 мг/м3 у повітрі робочої зони в електрозварників викликає манганотоксикоз , який закінчується пневмонією, розладами ЦНС, функцій щитовидної, надниркової та статевих залоз. Обчислити кількість речовини Мангану та кількість “ атомів ” елемента, що потрапляє в організм робітника з 50м3 забрудненого повітря.