СПРС №4

Тема: Ізомерія комплексних сполук

І Актуальність теми: В організмі людини комплексні сполуки виконують найрізноманітніші функції: накопичення і транспортування речовини та енергії, участь в окисно-відновних процесах, утворення і розщеплення хімі-чних зв’язків. У медичній практиці їх використовують для лікування артритів, злоякісних новоутворень, виведення з організму солей важких металів. З процесами комплексоутворення  пов’язують біологічні функції перехідних мікроелементів. А біологічну активність металоферментів пояснюють наявністю  в їхніх молекулах йонів металів як комплексо- утворювачів.

ІІ Навчальні цілі

          знати: будову та властивості комплексних сполук

          уміти: складати формули та рівняння реакцій комплексоутворення

ІІІ Література:

     Основна: Музиченко В.П., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П., Медична хімія (підручник.: ВСВ “Медицина”, 2010. С.

     Додаткова: Миронович А.М., Мардашко О.О. Медична хімія: Навч. посібник К.: Каравела, 2007.-с.

ІV Зміст теми

  1. Прочитайте за підручником  В.П. Музиченко “Медична хімія” ст. 78-95 
  2. Виконайте наступні завдання

1.Складіть формули комплексних сполук

а) пентаамінтіоціанатокобальт (ІІІ) нітрату

б) калій дигідроксотетрахлороплатинату (VI)

в) дитіосульфатоаргентату натрі

2. Комплексний йон [Nі(CN)2Br2]2- має квадратно - площинну будову. Зобразіть структуру його геометричних ізомерів.

3.Складіть молекулярні та іонні реакції обміну, що відбуваються між речовинами.

а) калій гексаціаноферат (ІІ) і купрумсульфат

б) калій гексоціаноферат (ІІІ) і арґентум нітрат

    3.  Дайте відповіді на тестові завдання Підручник Музиченко В.П., Луцевич Д.Д. Яворська Л.П. Медична хімія с.96,97