СПРС №5

Тема: Окисно-відновні реакції

 

І Актуальність теми: Окисно-відновні реакції є основною життєдіяльності, оскільки з ними пов’язані дихання і обмін речовин в організмі, гниття та бродіння органічних сполук. Процеси окиснення - відновлення – джерело енергії в ланцюзі дихання, завдяки якому організм отримує майже 99% усієї енергії. Вони лежать в основі біосинтезу життєво необхідних органічних сполук – незамінних амінокислот, ферментів, жирних кислот, гормонів.

ІІ Навчальні цілі

          знати: окисно-відновні реакції та їх значення

          уміти: складати рівняння окисно-відновних реакцій

ІІІ Література:

          Основна: Музиченко В.П., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П., Медична хімія (підручник.: ВСВ “Медицина”, 2010. С. 98-106.

      Додаткова: Миронович А.М., Мардашко О.О. Медична хімія: Навч. посібник К.: Каравела, 2007.-с.

ІV Зміст теми

  1. Складіть рівняння окисно-відновних реакцій. Доберіть коефіцієнти методом електронного балансу.

  а) Fe(OH)2+O2+H2O→….?

  б) NH3+O2→NO+….?

  в) NO2+O2+NаOH→…?+…?

  г) Pb(NO3)2→PbO+NO2+…?

  д) HCl+MnO2→MnCl2+…?+…?

  е) Cl2+NaOH→NaClO+…?+…?

  є) (NH4)2CrO4→…?+N2+NH3+H2O

2. Які з наступних схем хімічних перетворень відповідають процесам окиснення, а які відновлення? Для кожного процесу укажіть напрямок переходу електронів

    а) Fe2+→Fe3+

   б) Fe3+→Fe2+

   в) So→S2-

   г) S2-→So

   д) Cl2→2Cl-

   е) 2Cl→Cl2o

 3. Концентрована сульфатна кислота-сильний окисник, продукти її відновлення представлені на схемі:

 

 Запропонуйте продукти таких окисно-відновних реакцій:

  а) Fe+H2SO4

            розв.

  б) Cu+H2sO4

            розв.

  в) Cu+H2SO4

            конц.

  г) Zn+H2SO4→…+H2S+S+…

             конц

4.На протікання окисно-відновних реакцій можуть впливати концентрація реагентів і температура. Складіть рівняння реакції диспропорціонування хлору.

   а) у гарячому концентрованому розчині натрій гідроксиду

       Cl2+NaOH→NaClO3+…?+…?

   б) у холодному розбавленому розчинів

       Cl2+NaOH→NaClO+…?+…?

5.За допомогою яких реакцій можна здійснити наступні перетворення