СПРС №6

 Тема: Способи вираження кількісного складу розчинів.

І. Актуальність теми: Розчинице найпоширеніші системи у живій природі. Вони відіграють виключно важливу роль у життєдіяльності організмів. Основні біологічні системи – плазма крові, лімфа, сеча спинномозкова рідина – містять різні неорганічні та органічні речовини у розчиненому стані. Важливою характеристикою розчину є його кількісний склад, тобто вміст розчиненої речовини у певній кількості розчину або розчинника. В медицині концентрація розчинів має дуже велике значення, так як вміст діючої речовини в лікарському препараті виражається в процентах або проміле (ферменти, гормони, вітаміни). Молярну концентрацію використовують для визначення вмісту глюкози в крові людини. У державній фармакопеї України, яку гармонізовано з Європейською фармакопеєю, під час кількісного визначення лікарських речовин використовують титровані розчини відповідної молярної концентрації.

ІІ. Навчальні цілі:

                         Знати: Найважливіші способи кількісного складу розчинів:

-         масова частка розчиненої речовини

-         мольна частка розчиненої речовини

-         об’ємна частка розчиненої речовини

-         молярна концентрація

-         молярна концентрація еквівалента

-         титр розчина

                         Вміти: Проводити обчислення потрібні для приготування розчинів; робити перерахунки одного виду концентрації в інший.

ІІІ. Література

                      Основна: Музиченко В.П., Луцевич Д.Д. Яворська А.П. Медична хімія: підручник. – К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – с. 27-31

                Додаткова: Слєта А.О., Чорний А.В., Хомін Ю.В., 1001 задача з хімії відповідями, вказівками. – Харків: Ранок,2001. с. 36-44

ІV Зміст теми:

1.     Рішення розрахункових задач на визначення масової частки речовини в розчині

1.1   В 1м3 морської води міститься 0,06г Йоду. Оцініть, який об’єм води слід переробити,щоб добути з неї йод, якого вистачить для приготування 50мл. йодної настойки. Йодна настойка, як лікарський засіб являє собою 5%-й розчин йоду в етиловому спирті. Густина спирту дорівнює 0,7893 г/мл.

1.2   Яку масу натрій сульфату, необхідно розчинити у воді масою 400г, щоб при готувати розчин  з масовою часткою солі 5%.

2.     Рішення розрахункових задач на визначення молярної концентрації розчинів

2.1   У 500мл води розчинили 15.46 г натрій гідроксиду. Густина отриманого розчину 1,032г/мл. Визначте молярну концентрацію натрій гідроксиду в розчині.

2.2   В одному об’ємі води розчиняється 700 об’ємів амоніаку (за н.у.). Знайдіть молярну концентрацію  амоніаку в отриманому розчині, густина якого 0,88г/мл.

2.3   Змішали два розчини - 20мл  розчину сульфатної кислоти з молярною концентрацією 0,2 моль/л і 20 мл  розчину натрій гідроксиду з молярною концентрацією 0,2 моль/л. Розрахуйте масу солі, що утворилася.

3.     Рішення розрахункових задач на визначення молярної концентрації еквівалентів.

3.1   Розчин сульфатної кислоти, об’єм якого дорівнює 200 мл  містить

39,2 г сульфатної кислоти. Обчисліть молярну концентрацію еквівалентів H2SO4.

3.2   На повну нейтралізацію розчину кислоти, в якому міститься 7.35г

кислоти  витратили розчин натрій гідроксиду з масою натрій гідроксиду 6,0 г. Обчисліть молярну масу еквівалентів кислоти.

3.3   В аналітичній хімії часто використовували й продовжують використовувати поняття “титр розчину”. Титр розчину показує масу розчиненої речовини у грамах, що міститься в 1мл розчину. Визначте титр розчину калій гідроксиду з молярною концентрацією 0,01 моль/л

 4.     Рішення розрахункових задач на визначення масової частки речовини при змішуванні розчинів

4.1   Які маси розчинів пероксиду водню з масовими частками 40%, і 10% треба змішати для отримання 480 г розчину з масовою часткою 30%?

4.2    Треба приготувати 500г 10% розчину амоніаку. Яку масу 25% розчину і води необхідно для цього.