СПРС №7

 Тема: Сильні і слабкі електроліти.

 І. Актуальність теми: Електроліти відіграють важливу роль у життєдіяльності організму, тому що всі фізіологічні рідини (шлунковий сік, плазма крові, міжклітинна, внутрішньоклітинна, спинномозкова рідини, секрети залоз) є розчинами електролітів. З наявністю цих сполук пов’язане певне значення осмотичного тиску та рН середовища біологічних рідин. Електроліти здатні утримувати воду у вигляді гідратів, протидіючи зневодненню організму. Отже для розуміння багатьох біологічних явищ потрібно знати закономірності, яким підпорядковуються розчини електролітів, вміти кількісно схарактеризувати рівноважні процеси, що відбуваються в умовах фізіологічного середовища організму.

ІІ. Навчальні цілі:

                       Знати: Розчини електролітів та їх значення. Електролітична дисоціація електролітів. Водно-електролітний баланс.

                        Вміти: Складати йонні реакції дисоціації сильних електролітів

-         Обчислювати ступінь дисоціації.

ІІІ. Література

                     Основна: Музиченко В.П., Луцевич Д.Д. Яворська А.П. Медична хімія: підручник. – К.: ВСВ “Медицина”, 2010. – с. 27-31

                Додаткова: Слєта А.О., Чорний А.В., Хомін Ю.В., 1001 задача з хімії з відповідями, вказівками. – Харків: Ранок,2001.  С. 36-44

ІV Зміст теми:

1.     Складання рівнянь  електролітичної дисоціації.

1.1   Складіть рівняння електролітичної дисоціації Н3РО42СО3; Ва(ОН)2;

1.2   Які іони утворюються при дисоціації таких солей: KAl(SO4)2 KCr(SO4)2 CаOCl2

1.3   Із чотирьох елементів Al; Сl; О  і Н-складіть формули однієї основи, двох основних солей і однієї середньої солі. Запишіть рівняння дисоціації солей.

1.4   Із чотирьох хімічних елементів – К; S; О; Н – складіть формули трьох кислот, трьох середніх солей і трьох кислих солей. Запишіть їх рівняння дисоціації на іони

 2.     Рішення розрахункових задач на обчислення ступеня дисоціації

2.1 Концентрація ацетат-іонів у 0,1 моль/л розчині оцтової кислоти дорівнює 0,014 моль/л. Визначте ступінь дисоціації кислоти.

2.2 Визначте ступінь дисоціації деякої кислоти у розчині з концентрацією 0,01 моль/л, якщо загальна кількість молекул і іонів у 1мл розчину  дорівнює 6,82∙1018

2.3 За якої концентрації мурашиної кислоти (К=2∙10-4моль/л) ступінь її дисоціації складе 0,03.

2.4 Нижче перелічені розповсюджені електроліти, у дужках указані їх ступені дисоціації в одно молярних водних розчинах при 180С.

      Укажіть сильні, середні і слабкі електроліти.

      HBr(0,899); HCl(0,876); HI(0,901); HNO3(0,820); H3PO4(0,170); H2S(0,0007); H2SO4(0,510); НCN(0,0001); H2CO3(0,0017); Ca(OH)2(0,78); KOH (0,77).

2.5 Яка кількість речовини піддається дисоціації за ступеня дисоціації 2% з  0,1 моль речовини.