СПРС №8

 Тема: Гідроліз солей.

 І. Актуальність теми: Гідроліз відіграє важливуроль в обміні речовин. Основні продукти харчування людини – вуглеводи, жири, білки в організмі зазнають гідролізу під дією ферментів.

Дія медичних препаратів, що належать до солей, зумовлена їх кислотно-основними властивостями, а саме здатністю до гідролізу в умовах фізіологічного середовища організму. Процеси гідролізу слід, враховувати й під час зберігання медикаментів та їх призначення у комплексі з іншими лікарськими засобами.

ІІ. Навчальні цілі:

   Знати: Гідроліз солей. Ступінь гідролізу, залежність його від концентрації, температури. Константа гідролізу. Зміщення рівноваги гідролізу. Значення гідролізу в життєдіяльності організм

   Вміти: Складати молекулярні та йонні рівняння реакції гідролізу. Прогнозувати зміщення рівноваги гідролізу.

ІІІ. Література

          Основна:  Музиченко В.П., Луцевич Д.Д., Яворська Л.П., Медична хімія (підручник.: ВСВ “Медицина”, 2010. ст.. 5

          Додаткова: Слєта А.О., Чорний А.В., Хомін Ю.В., 1001 задача з хімії відповідями, вказівками. – Харків: Ранок,2001.  С. 36-44

ІV Зміст теми:

1.     Складіть  рівняння  реакції  гідролізу.

1.1  Складіть рівняння гідролізу та укажіть реакцію середовища в розчині кожної солі:  Mn4SO4 , Cu(NO3)2 ,   FeCl3

1.2  Складіть рівняння гідролізу солей : Al2S3;  Al(CH3COO)3, враховуючи, що гідроліз таких солей необоротний  

1.3  Поясніть, чому неможливо отримати ферум (ІІІ) карбонат шляхом зміщування розчинів натрій карбонату і феруму (ІІІ) хлориду. Які продукти утворюються в результаті.

1.4  Укажіть, які із запропонованих солей підлягають гідролізу. Складіть рівняння реакції гідролізу.

Ba(NО3)2,   ZnCl2 ,  KNO2,   NaNO3,  K2HPO4 

1.5  Виберіть ряд, в якому всі солі підлягають гідролізу

А) MgCl2,  NaPО4,  K2SO3

Б) Mg(NO3)2  Ba(NO3)2  NaCl

В) KBr   K2S     Cu(NO3)2

1.6.  Напишіть рівняння реакції всіх ступенів гідролізу для розчину CrCl3 в молекулярному і іонному вигляді. Дайте назви всім солям.

1.7.  Наведіть приклад розчинної у воді солі, в результаті обробки якої як хлоридом барію, так і надлишком лугу утворюється осад. Напишіть рівняння реакції.

1.8.  Наведіть приклад розчинної у воді солі, внаслідок обробки якої як кислотою, так і лугом (за нагрівання) утворюються газуваті речовини. Напишіть рівняння реакцій.

1.9.  У яких випадках процес гідролізу є оборотним. Наведіть приклади.

 1.10.  Розчин Na3PO4 має сильнолужну реакцію,  а розчин Na H2 PO4 – слабкокислу.  Поясніть ці факти.

 2.    Підготуйте доповідь за такими темами

    1. Роль процесів гідролізу в забезпеченні життєдіяльності організмів

    2. Кислотно-основний стан крові і наслідки його порушення.