Медична хімія. Теми практичних занять. Сестринська справа

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Модуль 1
1 Біогенні s - елементи. Хімічні властивості s - елементів та їхніх сполук 2
2 Біогенні p - елементи. Хімічні властивості p- елементів та їхніх сполук 2
3 Біогенні d - елементи. Хімічні властивості d- елементів. Біологічна роль. 2
4 Комплексні сполуки . 2
5 Окисно-відновні реакції 2
6 Розчини. Кількісний склад розчинів. 2
7 Електролітична дисоціація сильних і слабких електролітів 2
8 Водневий показник - рН 2
9 Гідроліз солей 2
10 Буферні системи 2
Модуль 2
11 Основні поняття і закони термохімії 2
12 Швидкість хімічної реакції та її залежність від різних факторів 2
13 Електрорушійна сила гальванічних елементів і електрод-них потенціалів 2
14 Потенціометричне вимірювання рН розчинів 2
15 Адсорбція на межі поділу рідина-газ. 2
16 Молекулярна адсорбція на поверхні твердого тіла.  

17

Одержання золів методом хімічної конденсації. Оптичні властивості дисперсних систем. 2
18 Коагуляція . Визначення порогу коагуляції. 2
19 Методи одержання та властивості емульсій. 2
20 Набрякання і розчинення полімерів. 2
Модуль 3
21 Складання формул біоорганічних сполук та їхніх назв за міжнародною номенклатурою 2
22 Структурна і просторова ізомерія органічних сполук. 2
23 Дослідження реакційної здатності алканів, алкенів, алкадієнів і аренів. 2
24 Спирти одно- і багатоатомні. Дослідження хімічних властивостей. 2
25 Якісні реакції на виявлення альдегідної групи 2
26 Дослідження хімічних властивостей карбонових кислот. 2
27 Дослідження хімічних властивостей протеїногенних амінокислот і білків. 2
28 Хімічні властивості моносахаридів. 2
29 Дослідження хімічних властивостей дисахаридів. 2
30 Гідроліз крохмалю та якісна реакція на його виявлення. 2
  Усього 60