Медична хімія. Теми СПРС. Сестринська справа

№ п/п Тема Кількість годин
Модуль 1. БІОНЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ
1 Хімічні властивості s-елементів (написати рівняння реакцій) 2
2 Біологічна роль Карбону 2
3 d-Елементи — метали життя (скласти план-схему) 2
4 Ізомерія комплексних сполук (написати формули ізомерів) 2
5 Окисно-відновні реакції (скласти рівняння окисно- відновних реакцій ) 2
6 Способи вираження кількісного складу розчинів (розв’язати задачі) 3
7 Сильні і слабкі електроліти (написати рівняння дисоціації) 2
8 Гідроліз солей (написати рівняння реакцій) 2
Модуль 2. ФІЗИЧНА І КОЛОЇДНА ХІМІЯ
9 Термохімічні розрахунки для оцінювання енергетичної цінності харчування (розв’язати задачі) 3
10 Ферменти як біологічні каталізатори. Механізм дії ферментів (скласти граф логічної структури) 2
11 Біологічна роль дифузійних та мембранних потенціалів. Потенціал спокою. Потенціал дії 2
12 Фізико-хімічні основи адсорбційної терапії: гемосорбція, плазмосорбція, лімфосорбція, ентеросорбція, аплікаційна терапія 3
13 Хроматографія та її застосування в біології та медицині 3
14 Проведення електрофорезу в дослідницькій та клініко-діагностичній лабораторії. Електрофореграми 2
15 Аерозолі: методи одержання, властивості, руйнування. Застосування аерозолів у клінічній практиці. Токсична дія деяких аерозолів 2
Модуль 3. БІООРГАНІЧНА ХІМІЯ
16 Просторова будова органічних сполук (зобразити будову молекул) 2
17 Хімічний зв’язок в органічних молекулах та взаємний вплив атомів (показати схематично перерозподіл електронної густини в молекулах і, відповідно, реакційну здатність сполук) 2
18 Будова галогенопохідних вуглеводнів та їх медико-біологічне значення (скласти план-схему) 2
19 Орієнтувальна дія замісників у монозаміщених бензенах (виконання вправ) 2
20 Функціональні похідні карбонових кислот (скласти схему взаємоперетворень) 2
21 Ліпіди прості та складні (зобразити будову) 2
22 Структурна організація білків (зобразити первинну, вторинну, третинну, четвертинну структури білків) 2
23 Структура вуглеводів (написати в різних формах молекули моно-, ди- та полісахаридів) 3
  Усього 51