Охорона праці. Сестринська справа. Рекомендована література.

Д.В. Зеркалов Охорона праці в галузі. Загальні вимоги (конспект лекцій)

К.: 2011

В.С. Тарасюк, Г.Б. Кучанська Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності К.: ВСВ "Медицина", 2010р

І.В. Кочін Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях К.: "Здоров'я", 2005 р

Закон України «Про охорону праці».

Кодекс законів про працю України.

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

Закон України «Про пожежну безпеку».

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.№ 1112 «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 08.06.2004 р. № 151.

НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 55.

НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56.

НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9.

НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».   Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255.

НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Наказ Держнаглядохоронпраці від 17.06.1999 р. № 112.

НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132.

НПАОП 0.00-6.13-05 «Порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України». Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.03.2004 р. № 92.

Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та

охорони праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.

Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи
управління охороною праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду
07.02.2008 р.