ОСНОВИ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ З МЕДИЧНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ. Теми практичних занять (лікувальна справа)

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1 Вступ. Латинська азбука. Правила читання приголосних та голосних. 2
2 Особливості вимови приголосних та буквосполучень. Дифтонги Правила читання диграфів та буквосполучень. 2
3 Наголос. Довгота і короткість складу 2
4 Дієслово. Граматичні категорії дієслова. Наказовий спосіб. Умовний спосіб. Дієслово esse — бути 2
5 Дієслово. Теперішній час дійсного способу активного і пасивного станів 2
6 Іменник. Граматичні категорії іменника. Перша відміна іменників. Дублети іменників 2
7 Прийменники. Неузгоджене означення. Кінцеві терміноелементи іменників першої відміни 2
8 Рецепт та його складові частини. Основні фармацевтичні терміноелементи та скорочення 2
9 Склад слова. Основні способи словотворення. 2
10 Словотворчі елементи. Грецькі префікси і суфікси 2
11 Друга відміна іменників. Іменники чоловічого роду другої відміни. Дублети іменників чоловічого роду 2
12 Іменники середнього роду другої відміни. Дублети іменників середнього роду. Назви лікарських речовин та препаратів 2
13 Прикметник. Граматичні категорії прикметника. Прикметники першої групи. 2
14 Узгодження прикметників з іменниками 2
15 Латинська хімічна номенклатура 2
16 Третя відміна іменників. Приголосний тип. 2
17 Третя відміна іменників. Чоловічий рід. Дублети 2
18 Третя відміна іменників. Приголосний тип. Жіночий рід. Дублети 2
19 Третя відміна іменників. Середній рід. Голосний та змішаний тип. Дублети 2
20 Друга група прикметників. 2
21 Узгодження прикметників другої групи з іменниками першої—третьої відмін 2
22 Ступені порівняння прикметників першої та другої груп 2
23 Четверта відміна іменників. Дублети. П’ята відміна іменників. Дублети. Різновиди зборів лікарських трав 2
24 Кількісні та порядкові числівники. 2
25 Прислівники. Ступені порівняння прислівників. Займенники. Вживання займенників у рецептах 2
26 ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ЗАЛІК 2
  ВСЬОГО 52