ОСНОВИ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ З МЕДИЧНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ (лікувальна справа)

Фонетика

  1. Скільки літер в латинському алфавіті? Назвіть голосні і приголосні літери.
  2. Що таке дифтонги, як вони читаються, про що свідчать? Наведіть приклади.
  3. Як читаються диграфи ch,ph,rh,th? Наведіть приклади.
  4. Як читається літера С? Наведіть приклади.
  5. Чим на письмі можна передати склад [ці]. Наведіть приклади.
  6. Як на письмі можна передати сполучення приголосних звуків [кв], [кс][нгв].Наведіть приклади.
  7. Якою літерою передається звук [і]в словах грецького походження? Які префікси та корені з нею ви знаєте? Наведіть приклади.
  8. Назвіть основні правила постановки наголосу. В яких випадках голосний вважається довгим, а в яких — коротким?

Морфологія. Словотворення

1. На які дієвідміни поділяють дієслова в латинській мові? Як визначається дієвідміна? Наведіть приклади.

2. Які форми має наказовий спосіб і як вони утворюються? Наведіть приклади.

3. Яке формулювання є однаковим за змістом з рецептурним формулюванням: “Змішай. Видай. Познач”. Запишіть латинською мовою.

4. Яке формулювання вживають у рецепті для виписування порошків, паст, мазей, лініментів, емульсій, свічок?

5. Яке формулювання вживають у рецепті у разі виписування зборів?

6. Що є ознакою відміни іменників у латинській мові?

7. З яких компонентів складається словникова форма іменника?

8. Як визначається основа іменників? Для чого необхідно знати основу?

9. У чому проявляється особливість словникової форми більшості іменників третьої відміни порівняно зі словниковою формою в інших відмінах?

10. На які групи поділяють прикметники в латинській мові? Як записуються прикметники в словнику? Наведіть приклади.

11. Чим відрізняються прикметники другої групи від прикметників першої групи? Наведіть приклади вживання прикметників двох груп в анатомічній та фармацевтичній термінології.

12. Назвіть ступені порівняння прикметників, які утворюються від різних основ. Дайте приклади їх вживання в медичній термінології.

13. Яка послідовність дій по узгодженню прикметників з іменниками.

14. Зі скількох частин складається рецепт? Які частини пишуться латинською мовою?

15. Наведіть приклади вживання знахідного відмінка в рецепті.

16. Назвіть найуживаніші рецептурні формулювання і професійні вирази з прийменниками.

17. Яку інформацію несуть частотні відрізки в назвах лікарських засобів?

18. З чого складається назва солі? Які є солі? Наведіть приклади.

19. Які числівники-префікси грецького походження трапляються в назвах лікарських препаратів?

20. Що скорочують у рецепті? Наведіть приклади.

21. Які займенники вживають у рецептах?

22. Що таке термін? Які структурні типи термінів ви знаєте? Наведіть приклади термінів в анатомічній, клінічній та фармацевтичній термінології.

23. Які кінцеві терміноелементи іменників першої відміни ви знаєте? Наведіть приклади медичних термінів з ними.

24. Які кінцеві терміноелементи іменників другої відміни ви знаєте? Наведіть приклади медичних термінів з ними.

25. Які кінцеві терміноелементи іменників третьої відміни ви знаєте? Наведіть приклади медичних термінів з ними.

26. Якими префіксами позначаються: порушення функції, посилення функції, недостатня діяльність (функція) будь-якого органу, тканини, системи?

27. Який суфікс вказує на отруєння або хворобливу пристрасть? Наведіть приклади.

28. Які суфікси вказують на захворювання запального характеру, утворюють назви пухлин? Наведіть приклади.

29. Який суфікс має загальну назву хвороб незапального характеру (хвороби, пов’язані з перевищенням норми, хронічні хворобливі стани, патологічні процеси)? Наведіть приклади.