ОСНОВИ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ З МЕДИЧНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ (сестринська справа)

1. Скільки літер у сучасному латинському алфавіті? Назвіть голосні та приголосні літери латинського алфавіту.

2. Які ви знаєте правила читання літери с? Наведіть приклади.

3. Як читається сполучення літер rh, ch, ph, th? Наведіть приклади слів із диграфами.

4. Як потрібно читати дифтонги у латинських словах? Наведіть приклади.

5. Як читаються сполучення літер ngu, qu, ti + голосна? Наведіть приклади.

6. Як називається запозичена із старогрецької мови літера y, як вона читається і які префікси та корені з нею вам відомі? Наведіть приклади.

7. Назвіть головні правила латинського наголосу. Поставте наголоси в запропонованих латинських словах.

8. Назвіть правила поділу дієслів на дієвідміни. Запишіть запропоновані дієслова в наказовому способі. Назвіть дієслівні форми, уживані в рецепті.

9. Назвіть особові закінчення у Praesens indicativi activi (теперішньому часі дійсного способу активного стану) дієслова І дієвідміни.

10. Назвіть закінчення 3-ї особи однини та множини дієслова І дієвідміни у Praesens indicativi passivi (теперішньому часі дійсного способу пасивного стану).

11. За якими ознаками розрізняються дієвідміни дієслів і чи мають ці ознаки відношення до правильного граматичного оформлення рецептів?

12. Зіставте такі речення: Medicamentum datur. Medicamentum detur. Розпізнайте граматичне явище і назвіть його.

13. Зіставте слова solve, solvit, solvite, solvunt. Перекладіть ці слова та доведіть правильність вашого перекладу.

14. У яких медичних термінах уживаються такі грецькі корені, як graph-, scop-, phag-, streph-? Наведіть латинські еквіваленти до цих коренів.

15. За якою основною ознакою розрізняються іменники п’ятьох відмін? Наведіть приклади словникової форми іменників І відміни. Визначте основу запропонованих іменників.

16. Визначення роду іменників. Для чого потрібно знати парадигми (відмінкові закінчення) іменників усіх відмін? Чи до однієї відміни та частини мови належать слова latus, oculus, spiritus, corpus, senectus? Обґрунтуйте відповідь. Наведіть приклади іменників п’яти відмін.

17. Яке пояснення розбіжності відмінкових закінчень слова oll-a у таких реченнях: Aqua in oll-a est. Infundite aquam in ollam?

18. Які частотні відрізки (терміноелементи), що вживаються у назвах лікарських речовин і препаратів, ви можете назвати? Назвіть кінцеві терміноелементи, які означають вирізання, розширення, наука, схильність. Назвіть медичні терміни з цими кінцевими терміноелементами.

19. У яких медичних термінах уживаються такі грецькі корені, як bio-, hydr-? Наведіть латинські еквіваленти до цих коренів.

20. У яких відмінках вжито слова вода, мазь у наведених реченнях? Доведіть правильність вашого твердження. Cf.: Aqua destillata frigida est. Unguenta varia sunt.

21. Чому поміж іменників ІІ відміни ми звертаємо увагу на винятки? Яке відношення мають винятки іменників стосовно їхнього роду до правила узгодження прикметників з іменниками в разі їх відмінювання?

22. Наведіть приклади застосування назв металів, кислот, оксидів у рецептах.

23. Що ви знаєте про компоненти складних рецептів? Які складові частини рецептів вам відомі? Які частини рецептів оформляються латинською мовою? Назвіть вимоги до виписування ла­тинської частини рецепта.

24. Чим відрізняються приголосний, голосний та змішаний типи відмінювання іменників ІІІ відміни? Чому в родовому відмінку множини іменників ІІІ відміни трапляються закінчення -um та -ium? Cf.: rhizomatum, apium.

25. Назвіть медичні терміни, в яких вживаються кінцеві терміноелементи, що означають опущення органа, розрив судини чи органа, звуження, утворення.

26. Як утворюються назви захворювань і патологічних процесів? Утворіть медичні терміни за допомогою грецьких коренів, які означають жовч, молоко, гній (відмерлі лейкоцити), час. Поясніть їхнє значення та назвіть їхні латинські еквіваленти.

27. Які іменники ІVта Vвідміни найчастіше вживаються в рецептах? Наведіть приклади запису таких слів у родовому відмінку однини та множини.

28. Чим відрізняються прикметники другої групи від прикметників першої групи? З чого складається словникова форма прикметника? Наведіть приклади вживання прикметників двох груп в анатомічній та фармацевтичній термінології.

29. Як утворюються вищий та найвищий ступені порівняння прикметників? Назвіть особливості їх відмінювання. Наведіть приклади.

30. Наведіть приклади вживання числівників в анатомічній, клінічній та фармацевтичній термінології.

31. Що вам відомо про вживання прислівників та займенників у рецептах? Наведіть приклади застосування займенників у медичних виразах.

32. Декодуйте медичні терміни osteomyelitis, hysterectomia, cholelithiasis. Поясніть, що означають ці терміни.

33. Побудуйте медичні терміни з наведених української мовою компонентів: м’яз + запалення; жінка + наука; вода + лікування. Поясніть, що означають ці терміни.

34. На що вказують у назвах препаратів такі словотвірні компоненти: -sulf-, -thio-, -zid-, -dol-, -cillin-? Назвіть принаймні один препарат з цими компонентами.

35. Що вам відомо про числівникові префікси, які вживаються в медичній термінології? Наведіть приклади.

36. Що вам відомо про числівники, які вживаються в медичній термінології? Рахунок до 10. Числівники 100, 1000.