Основи психології та міжособове спілкування. Матеріали контролю.

1. Індивідуально – психологічні особливості людини, які відповідають потребам даної діяльності і являються умовою її успішного виконання називають:

А. темперамент

В. характер

С. індивідуальність

Д. здібності

Е. талант

2. Як називається психічний процес, завдяки якому відбувається відображення предметів і явищ об´єктивної дійсності, які діють на аналізатор людини, у цілому, причому результат їхньої дії на органи чуттів синтезується з минулим практичним досвідом в одне ціле?

А. сприйняття

В. відчуття

С. пам'ять

Д. емоції

Е. увага

3. Запам´ятовування відомостей на певний час, необхідний для виконання операції, окремого акту діяльності, називається:

А. короткочасна пам’ять

В. довготривала пам’ять

С. оперативна пам’ять

Д. проміжна пам’ять

Е. все невірно

4. Риса характеру, що виявляється в прагненні до задоволення лише особистих потреб:

А. егоїзм.

В. честолюбство.

С. рішучість.

Д. каприз.

Е. бездушність.

5. Безмовне спілкування за допомогою жестів, міміки, пантоміміки:

А. невербальні засоби спілкування

В. вербальне спілкування

С. бар'єр спілкування

Д. громадська думка

E. дипломатія

6. Як називається процес передачі інформації людини людиною в спілкуванні:

A. комунікація

B. взаєморозуміння

C. соціальна фасилітація

Д. соціальна перцепція

E. інтеракція

7. Лідерство – це…

А. авторитет однієї людини

В. відносини домінування і підкорення, впливу і спрямування в міжособистісних

   відносинах в групі

С. установка домінування і підкорення в міжособистісних відносинах в групі

Д. основа впливу і спрямування в міжособистісних відносинах в групі

Е. усі відповіді неправильні

8. Тип спілкування, що включає дружні стосунки та характеризується спільністю інтересів, ціннісних орієнтацій, цілей тощо.

А. діловий

В. етикетний

С. приязний

Д. товариський

Е. усі відповіді неправильні

 

9. Елементарний психічний акт, який полягає у відображенні окремих властивостей предметів і явищ зовнішнього світу і внутрішнього стану організму, що безпосередньо впливають на аналізатори – органи чуттів людини, називається

А. сприйняття

В. відчуття

С. пам'ять

Д. емоції

Е. увага

10. Вища форма психічної діяльності, яка притаманна лише для людини, називається

А. відчуття

В. свідомість

С. психіка

Д. пам'ять

Е. емоції

11. Який вид пам’яті характеризується значним проміжком часу і тривалістю збереження сприйнятого матеріалу?

А. короткочасна пам’ять

В. ловготривала пам’ять

С. оперативна пам’ять

Д. проміжна пам’ять

Е. все невірно

12. Сильному врівноваженому інертному типу темпераменту відповідає:

A. іпохондрик

B. холерик

C. флегматик

Д. меланхолік

E. сангвінік

13. Міжособистісні відносини – це…

А. система установок, через які люди сприймають і оцінюють один одного

В. основа формування соціально-психологічного клімату в колективі

С. система диспозицій, через які сприяють організації спільної діяльності

Д. система установок, орієнтацій, очікувань, стереотипів і інших диспозицій, через які люди сприймають і оцінюють один одного

Е. основа формування системи установок

14. Здатність до співпереживання і співчуття до інших називається:

А. емпатія.

В. симпатія.

С. альтруїзм.

Д. атракція.

Е. аффіліація

15. Тип спілкування формальний, неглибо­кий рівень в основному ролевої взаємодії – це

А. діловий

В. етикетний

С. приязний

Д. товариський

Е. усі відповіді неправильні

16. Комунікативний бар'єр у взаєминах може бути пов'язаний з високим рівнем:

А. сензитивності до відкидання.

В. сприйняття соціальної підтримки.

С. агресивності.

Д. репресивності.

Е. несприйняття соціальної підтримки.

17. Як називається психічний процес, вища форма творчої активності людини, через яку відображуються найбільш суттєві ознаки предметів і явищ об’єктивного світу та розкриваються їх взаємозв’язки?

А. відчуття

В. сприйняття

С. пам'ять

Д. увага

Е. мислення

18. Крайні варіанти норми темпераменту і характеру людини, при яких окремі його риси надмірно підкреслені, у зв’язку з чим виявляється вибіркова уразливість по відношенню до певних психічних впливів при достатній, і навіть підвищеній стійкості до інших називаються:

А. акцентуаціями

В. психопатіями

С. астенізацією

Д. невротизацією

Е. все вірно

19. Представнику сангвіністичного типу темпераменту притаманні:
А. чутливість, боязливість, енергійність, комунікабельність
В. енергійність, комунікабельність, товариськість, оптимізм
С. комунікабельність, впертість, працьовитість, дратівливість
Д. ригідність, товариськість, оптимізм, урівноваженість

Е. вразливий, веселий, сором’язливий, оптимізм

20. До основних характеристик сприйняття належать:

А. константність

В. цілісність

С. структурність

Д. предметність

Е. всі відповіді вірні

21. Визначте вид мовлення, яке звернене до самого себе:

А. письмова мова.

В. зовнішня мова.

С. спонтанна мова.

Д. егоцентрична мова.

Е. внутрішня мова

22. Конфлікт – це…

А. протиріччя між інтересами певних груп людей

В. ситуація, яка формується із протилежних думок, цілей, інтересів

С. інцидент між двома сторонами

Д. зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок або поглядів

   опонентів або суб’єктів взаємодії

Е. усі відповіді неправильні

23. Процес формування привабливості якоїсь людини для іншої в процесі спілкування і продукт цього процесу називають:

А. атракцією

В. ідентифікацією

С. рефлексією

Д. репрезентацією

Е. фасцинація

24. Вищий рівень людського спілкування, коли партнер сприймається як особистість, носій духовного початку

А. маніпулятивний

В. духовний

С. діловий

Д. конвенціональний

Е. ігровий

25. Комплекс сталих психічних властивостей людини, що виявляються в її поведінці та діяльності, у ставленні до суспільства, до праці, колективу, до самої себе називають:

А. темперамент

В. характер

С. індивідуальність

Д. здібності

Е. талант

26. Свідома, цілеспрямована психічна активність, пов‛язана з подоланням перешкод, носить назву:

А. почуття та емоції

В. сприйняття

С. пам'ять

Д. мислення

Е. воля

27. Операція мислення, яка полягає в з'єднанні в одне ціле окремих частин предмета, явища?

A. аналіз

B. синтез

C. порівняння

Д. абстрагування

E. конкретизація

28. Як називають психічний процес, за допомогою якого людина переживає своє ставлення до оточуючого світу або до самої себе?

А. почуття та емоції

В. сприйняття

С. пам'ять

Д. інтелект

Е. мислення

29. Визначте вид мовлення, яке заздалегідь заплановане та запрограмоване:

А. письмова мова

В. монологічне мовлення

С. ситуативна мова

Д. егоцентрична мова

E. діалогічна мова

30. Відчуття психологічного контакту дає елемент невербального спілкування:

А. погляд в очі

В. жест вітання

С. поворот корпусу тіла і голови до хворого

Д. кивок головою

Е. усмішка

31. Як називається процес сприймання людини людиною:

A. соціальна перцепція

B. взаєморозуміння

C. соціальна фасилітація

Д. комунікація

E. інтеракція

32. Відсутність згоди між двома або більше особами, коли кожна з них намагається зробити так, щоб прийняли саме її погляди або цілі, – це:
А. конфліктна ситуація
В. конфлікт
С. кодування
Д. лідерство

Е. інцидент

 

33. Характер особистості – це:

А. програма поведінки людини

В. природжена властивість особистості, що слугує основою побудови поведінки
С. сукупність інтересів, ідеалів, переконань особистості
Д. сукупність стійких індивідуальних особливостей особистості, що складається й проявляється у діяльності й спілкуванні та зумовлює типові для неї способи поведінки

Е. всі відповіді не вірні

34. Основні методи психологічного дослідження це…

А. інтерв’ю, польове спостереження, тестування

В. бесіда, спостереження, експеримент

С. збір анамнезу, включне спостереження, природний експеримент

Д. бесіда, тестування, лабораторний експеримент

Е. дослід, спостереження, експеримент

35. Яке з наведених нижче якостей, характеризує людину як особистість:

А. емоційність

В. воля

С. боязкість

Д. сором'язливість

Е. запальність

36. Мінімальна величина подразника, при якій виникає відчуття – це:

А. сенсибілізація

В. адаптація

С. поріг відчуття

Д. синестезія

Е. ні одне з них

37. Спілкування може бути:

A. міжособистісним

B. індивідуально - груповим

C. колективно - індивідуальним

Д. груповим

E. все перераховане вище вірно

38. Який прийом рефлексивного слухання застосовує той, хто слухає, повторюючи інформацію в ході спілкування:

А. уточнення

В. резюмування

С. перефразовування

Д. відображення почуттів

Е. сприймання

39. Який ефект міжособистісного сприймання проявляється у випадку, коли ви дивитесь усі фільми з участю улюбленого актора:

A. ефект ореолу  

B. ефект первинності

C. ефект новизни

Д. проекція

E. стереотипізація

40. Міміка і жести — це:

А. спонтанний прояв душевного стану людини в даний конкретний момент

В. доповнення до мов­лення

С. зрадницький прояв нашої самосвідомості

Д. відбиток культури і походження, які важко приховати

Е. усі відповіді правильні

41.Вища форма психічної діяльності, яка притаманна лише для людини, називається

А. відчуття

В. свідомість

С. психіка

Д. пам'ять

Е. емоції

42. Сильному неврівноваженому типу темпераменту відповідає:

A. іпохондрик

B. холерик

C. флегматик

D. меланхолік

E. сангвінік

43. Як називається найбільш сприятливе поєднання здібностей, які дають можливість успішно, творчо виконувати певну діяльність; коли людина має схильність і потребу у цій діяльності, велику працездатність і наполегливість.

А. темпераментом

В. характером

С. здібностями

Д. задатками

Е. талантом

44.Як називається операція мислення, яка полягає в уявному поділі цілого на окремі складові для кращого їх осмислення?

A. аналіз

B. синтез

C. порівняння

Д. абстрагування

E. конкретизація

 

45. Мова, багата науковою термінологією характеризує:

А. розмовний стиль мовлення

В. науково - діловий стиль мовлення

С. публістичний стиль мовлення

Д. жаргонний стиль мовлення

Е. образно-емоційний стиль мовлення

46. Визначте рівні спілкування (за А.Б.Добровичем)

А. примітивний, діловий, не партнерський

В. маніпулятивний, етичний, ігровий

С. духовний, рольовий, конвенціональний

Д. ігровий, інтимний, стандартизований

Е. усі відповіді неправильні

47. Процес, в результаті якого людина приписує іншим свої думки, бажання належить до:

А. проекції

В. інтроекції

С. заперечення

Д. розщеплення

Е. ідентифікації

48. Перцептивна сторона спілкування – це:

A. обмін діями

B. обмін інформацією

C. жести та пантоміміка

Д. мова

E. взаємосприймання та взаєморозуміння.

49. Доберіть кожному з термінів відповідне визначення:

А. індивід Е. унікальна особистість з її неповторним духовним світом
В. людина   І. свідома людина з певним генетичним                                                       кодом, творча та активна, не діє всупереч                                                       інтересам інших людей
С. особистість К. біосоціальна істота, якій притаманні членороздільна мова, свідомість, вищі психічні функції
Д. індивідуальність М. окремий представник людського роду

50. Які емоційні стани охарактеризовані в наступних прикладах:

А. настрій І. чоловік   приревнував свою дружину і завдав їй тяжких тілесних ушкоджень
В. пристрасть Ж. прийшовши з роботи стомленою, роздратованою, вона безпідставно накинулася на домашніх
С. агресивність Н. він весело наспівував пісню, на душі було легко і сонячно. і все навколо здавалося таким прекрасним
Д. стрес О. понад усе він любив оковиту. через неї втратив роботу, друзів, сім’ю

51. Психологи застосовують чимало різноманітних методів. Який з цих методів відповідає кожному типу дослідження?

А. експеримент І. Завдання для учнів дібрані   спеціально з метою виявлення рівня кмітливості та вміння логічно мислити
В. тест К. Деякі перехожі відмовилися відповісти на запитання інтерв’юера про їхнє ставлення до корупції

С. інтерв’ю

О. Було цікаво спостерігати за грою дітей, в якій вони демонстрували різну соціальну поведінку
Д. природне спостереження Н.Він лежав на вулиці безпомічний і, здавалося, без будь-яких ознак життя. Перехожі проходили повз нього байдуже, іноді кидаючи репліки: ”Ось так зранку вже нализався”, “А ще молодий... ” Врешті старенька бабуся підійшла і сказала: А, може, йому погано, викличте швидку”. Ми розраховували саме на таких людей?

52. Доберіть кожному з термінів певне визначення:

А. холерик Е.підвищена реактивність завжди рухливий, веселий та життєрадісний, оптимістичний настрій. Сильний тип.
В. меланхолік І. сповільнено реагує на подразники. Емоції виникають у нього повільно, але відзначаються значною силою, тривалістю, і стриманістю у зовнішніх проявах.
С. сангвінік К. слабкість нервових процесів збудження і гальмування.
Д. флегматик Н. висока реактивність і активність, причому реактивність переважає над активністю.

53. Співпідставте види акцентуацій характеру та характеристики типу:

А.неврівноважений тип І. підвищений фон настрою в поєднанні з жагою діяльності, оптимізмом, завзятістю й високою активністю
В. циклотимічний тип     О. підвищена імпульсивність, слабкий контроль над потягами й спонуканнями
С.гіпертимний тип Р. зміна гіпертимних та дистимних фаз
Д. емотивний тип   М. чутливістю й глибокими реакціями в галузі тонких емоцій

54. Співпідставте види акцентуацій характеру та характеристики типу:

В. циклотимічний тип І. підвищену здатність до витіснення, демонстративності поведінки, схильностідо істерії
С.гіпертимний тип К. великий діапазон емоційних станів
Д. демонстративний   тип Р. зміна гіпертимних та дистимних фаз
Е. афективно-екзальтований тип М. підвищений фон настрою в поєднанні з жагою діяльності, оптимізмом, завзятістю й високою активністю

55. Уявіть, що експериментатор просить Вас випити розчинену у воді лимонну кислоту. Зробивши певну кількість ковтків, Ви помічаєте, що напій став практично без смаку. Який феномен можна спостерігати в даному випадку?

А. адаптація

В. сенсибілізація

С. синестезія

Д. взаємодія відчуттів

Д. основний психофізичний закон

56. Молодий чоловік з тривогою чекає результатів обстеження свого батька у онкологічному диспансері. В цей час нічим не може займатися, ― ні на що не підіймаються руки. Дізнавшись, що припущення про злоякісну пухлину не підтвердилися, дуже зрадів та за один день переробив стільки роботи, скільки не міг зробити за тиждень. Як можна охарактеризувати емоцію радості, яку пережив син?

А. низька

В. астенічна

С. стенічна

Д. естетична

Е. афект

57. Чотири групи вантажників протягом зміни носили ящики однакової ваги, проте різного кольору: чорного, коричневого, жовтого та білого. Опитування показало, що робітники, які носили чорні та коричневі ящики, під кінець дня жалілись на втому, а інші групи – ні. Яке з явищ описане в даному прикладі?

А. адаптація

В. сенсибілізація

С. синестезія

Д. взаємодія відчуттів

Д. основний психофізичний закон

58. Дівчина зустріла подругу на вулиці та попросила у неї номер телефону, так як ніде було записати, запам'ятала його. До вечора пам’ятала цей номер та записала його собі до записної книжки. Через день, коли треба було подзвонити подрузі, не зуміла згадати номер її телефону, повинна була заглядати до книжки. Який вид пам'яті використовувала дівчина?

А. оперативну

В. короткочасну

С. довгочасну

Д. образну

Е. мимовільну

59. Студент по дорозі на заняття у трамваї зосереджено читає підручник. За його спиною дві дівчини голосно обговорюють переглянутий фільм. Студент намагається їх не слухати, однак, на заняттях відповідаючи на питання викладача згадав розповідь дівчат. Який вид памяті продемонстрований цим прикладом?

А. довільна

В. короткочасна

С. довгочасну

Д. образну

Е. мимовільну

60. Студента запросили на веселу вечірку, але наступного дня в нього залікове заняття, до якого він недостатньо підготовлений. Йому дуже хотілося зустрітись з друзями, відпочити, але після тривалих роздумів він залишився вдома і готувався до заліку. Як називається цей етап вольового акту?

А. ціль

В. збудування програми дій

С. контроль над ланками вольового акту

Д. прийняття рішення

Е. з'ясовування критеріїв успішності дії

61. Хворий активно відкидає думки про недугу та її можливі наслідки, прояви хвороби оцінює як "несерйозні відчуття", тому відмовляється від обстеження і лікування або обмежується "самолікуванням". Який тип реагування на хворобу?

А. егоцентричний

В. гармонійний

С. апатичний

Д. ейфоричний

E. анозогнозичний

62. Хворий охоче звертається до лікарів, піддається різним, часто неприємним маніпуляціям. Може демонструвати різні ознаки хвороб, про які прочитав у книжках чи дізнався від знайомих. У нього переважає бажання лікуватись і показувати свою хворобу. Вимагає співчуття й уваги з боку рідних і медперсоналу. До якого типу можна віднести цього хворого?

А. підозріливий.

B. уявний (істеричний).

C. лінивий.

Д. активний.

E. боягузливий.

63. Хворий переконаний у наявності в нього серйозної недуги, постійно зосереджений на хворобливих відчуттях, переживання та безперервні розмови про хворобу призводять до перебільшеного суб'єктивного сприймання наявних і пошуку уявних недуг. Бажання лікуватись поєднуються з невірою в успіх. Який тип реагування на хворобу?

A. тривожно-депресивний.

B. іпохондричний.

C. апатичний.

Д. егоцентричний.

E. дисфоричний.

64. Хворий цілком байдужий до своєї недуги та її наслідків, апатичний, втратив інтерес до життя, до всього, що раніше його цікавило. Пасивно приймає ліки та процедури. Який тип реагування на хворобу?

A. іпохондричний

B. анозогнозичний

C. егоцентричний

Д. апатичний

E. депресивний

65. Хворий переконаний у наявності в нього серйозної недуги, постійно зосереджений на хворобливих відчуттях, переживання та безперервні розмови про хворобу призводять до перебільшеного суб'єктивного сприймання наявних і пошуку уявних недуг. Бажання лікуватись поєднуються з невірою в успіх. Який тип реагування на хворобу?

A. тривожно-депресивний.

B. іпохондричний.

C. апатичний.

Д. егоцентричний.

E. дисфоричний.

66. Хворий цілком байдужий до своєї недуги та її наслідків, апатичний, втратив інтерес до життя, до всього, що раніше його цікавило. Пасивно приймає ліки та процедури. Який тип реагування на хворобу?

A. іпохондричний

B. анозогнозичний

C. егоцентричний

Д. апатичний

E. депресивний

67. У хворого підвищений, ейфоричний настрій, він легковажно ставиться до недуги та лікування. Надіється, що "само все обійдеться", тому порушує режим, що призводить до загострення перебігу хвороби. Який тип реагування на недугу?

А. утилітарний

В. анозогнозичний

C. неврастенічний

Д. ейфоричний

E. дисфоричний

68. У хворого пригнічено-злобний настрій, схвильований, схильний до спалахів крайньої невдоволеності людьми, які його оточують, і собою теж. Скрупульозно виконує призначення, але з підозрілою недовірою ставиться до нових призначень. Який тип реагування на хворобу?

A. зневажливий

B. дисфоричний

C. утилітарний

Д. депресивний

E. іпохондричний

69. Хвора задоволена, що захворіла, стверджуючи: "Зможу приділити більше уваги дітям, не буду відводити їх у дитячий садок, зроблю ремонт у квартирі, трохи почитаю, займусь улюбленою справою". Який тип реагування на хворобу?

A. утилітарний

B. ейфоричний

C. гармонійний

Д. нозофільний

E. егоцентричний

70. Хворий побоюється йти до лікаря ("Може, вигаданий діагноз та и підтвердиться"), боїться рентгенообстеження ("А може, виявлять щось"), аналізів крові ("А що, коли лейкоз?"), сечі ("А якщо раптом діабет?"). До якого типу можна віднести цього хворого?

А. активний.

В. лінивий.

С.уявний (істеричний).

Д. боягузливий.

E. підозріливий

71. Тривога хворого більше стосується не реальних, а можливих ускладнень недуги, а також мало реальних життєвих труднощів, пов'язаних з нею. Розуміє абсурдність своїх хвилювань, але не може подолати їх. Який тип реагування на хворобу?

A. неврастенічний

B. дисфоричний

C. апатичний

Д. нав'язливо-тривожний

E. тривожно-депресивний

72. Хворий дратівливий при болю, стражданнях, нетерплячий, нездатний чекати результатів обстеження і лікування. Який тип реагування на хворобу?

A. депресивний

B. іпохондричний

C. егоцентричний

Д. неврастенічний

E. ейфоричний

73. Хворий метушливий, нетерплячий, вимагає від медицини швидкого "ремонту", як у техніці. Часто виявляє претензії до медиків і конфліктує з ними, порушує режим, вважає, що медсестра робить ін'єкції не так, як треба, і не туди, куди слід, дає не ті ліки. До якого типу можна віднести цього хворого?

А. активний.

В. заглиблений у хворобу.

С. боягузливий.

Д. метушливий (вередливий).

E. підозріливий.

74.Хворий гармонійно, правильно оцінює свою недугу, прагне активно сприяти лікуванню, а при несприятливому прогнозі переключав увагу на інші фактори. Який тип реагування на хворобу?

A. неврастенічний.

B. гармонійний.

C. ейфоричний.

Д. егоцентричний.

E. апатичний