Основи психології та міжособове спілкування. Перелік практичних навичок.

 1. Діагностування особистості за К. Юнгом: інтроверсія, амбоверсія, екстраверсія.
 2. Дослідження типології особистості за психогеометричним тестом.
 3. Діагностування самооцінки особистості за методикою “Дослідження самооцінки особистості”.
 4. Дослідження рівня домагань за методикою “Дослідження рівня домагань”.
 5. Дослідження темпераменту за методикою “Паспорт темпераменту”.
 6. Дослідження типу темпераменту за особистісним опитувальником Айзенка (діагностика показників екстраверсії, інтроверсії, нейротизму (стійкості встановленої поведінки).
 7. Діагностування властивостей темпераменту за опитувальником В. Русалова.
 8. Визначення акцентуаційного характеру за допомогою опитувальника К. Леонгарда—Н. Шмішека.
 9. Визначення типу акцентуацій характеру за методикою МПДО.
 10. Виявлення причин негативних рис свого характеру.
 11. Дослідження за допомогою тестів, завдань, піктограм, висловів різних видів пам’яті (опосередкованої, механічної, смислової, оперативної, асоціативної, слухової, зорової).
 12. Дослідження оцінки логічного мислення за допомогою методик “Виділення суттєвих ознак” та “Складні аналогії”.
 13. Визначення рівня особистісної та ситуаційної тривожності за допомогою опитувальника Ч. Спілберга та Ю. Ханіна.
 14. Дослідження уваги та швидкості її переключення.
 15. Діагностування швидкості та переключення уваги.
 16. Визначення вибірковості та об’єму уваги за допомогою методики Мюнстерберга та “Коректурна проба”.
 17. Діагностування емоційного стану.
 18. Дослідження міжособистісного сприйняття в групі за допомогою методики “Сприйняття індивідом групи”.
 19. Дослідження міжособистісних стосунків у групі на основі методики К. Томаса “Дослідження міжособистісних стосунків”.
 20. Дослідження комунікативних та організаторських здібностей.
 21. Діагностування рівня комунікативного контролю.
 22. Дослідження темпу усної мовної діяльності.
 23. Дослідження невербальних навичок спілкування за методикою “Про що говорять Вам міміка і жести”.
 24. Дослідження впливу на оточуючих за допомогою методики „Чи здатні Ви впливати на інших”.
 25. Діагностування типу пацієнта за допомогою тесту „ЛОБИ” В.Н. Бехтєрева або орієнтованих тестів.
 26. Діагностування типу пацієнта за поведінковою реакцією.
 27. Виконання практичних вправ.
 28. Розв’язування ситуаційних задач.
 29. Складання рекомендацій.